އެލް މޯބައިލްގެ އައު ފިހާރައެއް އަނެއްކާވެސް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ފެށިތާ 6 އަހަރު: 1.5 މިލިއަން ދަތުރުވެރިން ވަނީ އުފުލާފައި
6 އަހަރު ކުރިން
އެސްޓީއޯއިން ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޝައުގުވެރިކުރުވުމަށް އާ އުކުޅެއް!
6 އަހަރު ކުރިން
ނޮވެލްޓީ ބުކް ފެއާ: ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 11،111.11 ޑޮލަރު
6 އަހަރު ކުރިން
ބްރާންޗްތަކުން ޑޮލަރު ގަންނަން ބުކިން ހެދުން ބީއެމްއެލުން ހުއްޓާލަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއެއް ވިއްކަނީ 62ރ. އަށް
6 އަހަރު ކުރިން
އެންމެ ރަނގަޅު 100 ކުންފުންޏަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އެމްޓީސީސީން ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ދިއްދޫ އާއި ފުނަދޫ ގައި މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފިި
6 އަހަރު ކުރިން
ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޚިދުމަތް އަރި އަތޮޅަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ވަންނަ ފާއިދާ ދަށްވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
"މަގޭ ޕްލޭން" ނަމުގައި އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް އާ ޚިދުމަތެއް!
6 އަހަރު ކުރިން
"އެސްއެމްއީ ލޯން" ސްކީމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ރިކޯޑް އަދަދަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ޖުލައި މަހު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ދެވަނަ ގެސްޓްހައުސް ކޮންފްރެންސް ނިންމާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޕްރިންޓް އެންޑް އެޑްވަޓައިޒިންގ ސަރވިސް ޝޯ ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
"ދަ ގެސްޓް"ގެ އައު ޝޯވްރޫމެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ބީއެމްއެލްއިން ގއ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ފްލައި ދުބާއީގެ ޓިކެޓް އަގު ހެޔޮކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން