އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ 2019

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ސެފްއެމްއިން ބާއްވާ ފެއަރ މިމަހުގެ 15 ގައި ފަށަނީ

  • އެކްސްޕޯ ކުރިޔަށް ދާނީ މި މަހުގެ 15 ކުން 17 އަށް
  • އެކްސްޕޯގައި އިންޑިއާގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ބައިވެރިވާނެ

ކ. މާލެ | 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 16:05 | 4,951

ސެފްއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް ސައްތާރު މުހައްމަދު - ދާނިޝް ނިޡާމް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެސް.އެމް.އީ އެންޑް އޮންޓްރެޕްރިނެއަރ ފެޑަރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސެފްއެމް) ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ 2019" މި މަހުގެ 15 ގައި ފަށާނެކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

އުނިމާ ގްރޭންޑް ހޮތެލްގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު އިވެންޓްގެ ޕާރޓްނަރަުންނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާއަށްފަހު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސެފްއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް ސައްތާރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އެސްއެމްއީ ފެޑެރޭޝަން ގާއިމުވުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތުތައް ހޯދަދިނުމަށްޓަކައި ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ތަފާތު ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސިތަކާއި މަަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ސައްތާރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ 2019 އަކީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ އެކި ޖަމިއްޔާތަކާއި، ރާއްޖޭގެ އުޅުއްވާ އޮފިޝަލުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ ނަތީޖާކަމަށެވެ.

ތަފާތު ގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތަކާއި ވާހަކަ ދެކެވި އަޅުގަނޑުމެމްނަށް އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް ގައުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ހިޔާރު މިކުރީ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑޫމެން އިންޑީއާ އެކްސްޕޯ، އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ދެތިން ބުރެއްގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެން އިންޑިއާއަށް ވިޒިޓްކޮށް، މާލޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވިސް އާއި ބައްދަލުކޮށް ކުރެވުނު ނަތީޖާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އެކްސްޕޯ ބޭއްވުން.

~ އަބްދުލް ސައްތާރު މުހައްމަދު / ސެފްއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަަކަށް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑެތިި ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ސައްތާރު ވިދާޅުވީ، މި އެކްސްޕޯ ކޮންމެ އަހަރުކުވެސް ސިލްސިލާކޮށް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށެވެ. ސައްތާރު ވިދާޅުވީ އުންމީދަކީ މި އެކްސްޕޯގެ ސަަބަބުން ބޭރުން އަންނަ ފަރާތްތަކާއި ދިވެހި ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށާއި އެކްސްޕޯ ނިމުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާފަރާތްކަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއި ގުޅިގެން އިތުރު ފުރުސަތްތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ވަރަށް ގިނަ ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވާ މި އެކްސްޕޯގައި ޖުމްލަ 10 ފަރާތެއް ޕާޓްނަރުން ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާކަމަށް ސެފްއެމް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެ ޓީވީއިއެކު، ވަން އޮންލައިން، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް، މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ، ޝޭޑީ ކެބިން ރެންޓަލްސް، މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ރިވިއު، އެބްސޮލިއުޓް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އެޑްވާންސް ޕްރޮޓެކްޝަން އާއިއެކު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ސެފްއެމްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް، އަބްދުލް ލަތީފް އެވެ. ލަތީފް ވިދާޅުވީ އެކްސްޕޯގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ވިޔަފާރީގެ މާކެޓުން ހަމައެކަނި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޖޮއިންޓް ވެންޗާތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ 2019 ގެ ޕާޓްނަރުން

އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ 2019 ކުރިޔަށް ދާނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.