ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ބީއެމްއެލް

''އެމްޕޮސް'': ސްމާޓްފޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭ ޚިދުމަތެއް

  • ޖިޓަލް ވޮލެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުއާމަލާތްތަކަށް ކޮންމެވަގުތަކުވެސް ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެ
  • މަރޗަންޓް ޕޯޓަލްގެ ހިދުމަތްވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 00:19 2,685

ބީއެމްއެލްގެ ''އެމްޕޮސް'' ރަސްމީގޮތުން ގަވަރުނަރު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ - ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ކާޑާއި އޮންލައިންކޮށް ކަސްޓަމަރުންކުރާ މުޢާމަލާތްތައް، ވިޔަފާރިތަކުން ސްމާޓްފޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭ މޯބައިލް ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް (އެމްޕޮސް) ގެ ޚިދުމަތާއި، ބީއެމްއެލް މަރޗަންޓް ޕޯޓަލްގެ ޚިދުމަތް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކްރޮސްރޯޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ، އެމްޕޮސް އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ކްރެޑިޓް، ޑެބިޓް އަދި ޕްރީޕެއިޑް ކާޑުގެ އިތުރުން ތަފާތު ގިނަ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށް ކޮންމެވަގުތަކުވެސް ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެމްޕޮސް އަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއި ފަސޭހަކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭ އެންމެ ޒަމާނީ އެއް ވަޞީލަތެވެ.

އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްޓަކައި އޮންލައިން ނުވަތަ އީމެއިލް މެސެޖަކުން ޕޭމަންޓް ލިންކް ފޮނުވުމާއި، ޓްރާންސްސެކްޝަންތަކުގެ ތަފްޞީލު ބަލައިލުމާއި ވިޔަފާރީގެ ރިޕޯރޓްތައްވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތްތަކާއެކު ފިހާރަތަކުގައި ހުންނަ ކިޔުއާރު ކޯޑް ސްކޭން ކޮށްލައިގެންވެސް މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުންޏެވެ.

އެމްޕޮސް އާއެކު ބީއެމްއެލް މަރޗަންޓް ޕޯޓަލްގެ ޚިދުމަތްވެސް ވަނީ ތަޢާރަފުކޮށްފައެވެ. އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަފާރިތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށްޓަކައި އޮންލައިން ނުވަތަ އީމެއިލް މެސެޖަކުން ޕޭމަންޓް ލިންކް ފޮނުވުމާއި، ޓްރާންސްސެކްޝަން ތަކުގެ ތަފްޞީލު ބަލައިލުމާއި ވިޔަފާރީގެ ރިޕޯޓްތައްވެސް ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެއެވެ.

އެ ޚިދުމަތްތަކާއެކު ފިހާރަތަކުގައި ހުންނަ ކިޔުއާރު ކޯޑް ސްކޭންކޮށްލައިގެންވެސް މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ، އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އެ ވިޔަފާރިތަކާއެކު މުޢާމަލާތްކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް އެ ޚިދުމަތުގެ ފައިދާ ލިބިގެންދިޔުން ކަމަށެވެ.

މިއަދު ތައާރަފްކުރެވުނު ޚިދުމަތްތަކާއެކު ބޭނުން ވަގުތަކު ފަސޭހަކަމާއެކު ރައްކާތެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރެވިގެންދާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އެ ވިޔަފާރިތަކާއެކު މުޢާމަލާތްކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށްވެސް މި ޚިދުމަތުގެ ފައިދާ ލިބިގެންދިޔުން. މި ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ އިތުރުން ނަގުދު ފައިސާއާ ނުލައި މުޢާމަލާތްކުރާ މުޖުތަމައަކަށް ވާސިލްވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ."

~ ީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ~ ޓިމް ސޯޔަރ ~

ބީއެމްއެލްގެ އާ ޚިދުމަތްތައް ތަޢާރަފު ކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ބޭނުންކުގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް