ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - މޯބައިލް ޕޮސް ހިދުމަތް

ބީއެމްއެލްގެ އައު ހިދުމަތްތަތަކީ ޒަމާނީ ހައްލެއް: ގަވަނަރ ހާޝިމް

  • ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް އަވަސް ވެގެން ދާނެ
  • ސްމަރޓް ފޯނުން ޖެނަރޭޓް ކުރާ ކިޔުއާރް ކޯޑަކުން ފައިސާ ވާނެ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 18:20 4,907

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަނަރ އަލީ ހާޝިމް - ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އަލަށް ތައާރަފް ކުރި މޯބައިލް ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް (އެމްޕޮސް) ގެ ހިދުމަތާއި މަރޗަންޓް ޕޯޓަލްގެ ހިދުމަތުން، ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް (ކާޑު މެޝިން) ނެތް ތަންތަނަށް ހައްލެއް ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަނަރ އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ އައު ހިދުމަތް ލޯންޗުކުރަން ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ހަފްލާއަށް ފަހު ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ހާޝިމް ވިދާޅުވީ މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން، ކާޑް މެޝިނެއް ނެތަސް، ސްމަރޓް ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާއިން ޖެނަރޭޓް ކުރާ ކިޔުއާރް ކޯޑަކުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ހާޝިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ އެމްއެމްއޭގެ ޕްލޭންތަކުގެ އެއް ބައެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން މި ތައާރަފްކުރި މަރޗަންޓް ބޭންކިންގ ސިސްޓަމް އެޕަކީ، ކޮންމެހެން ޕޮސް ޓަރމިނަލްއެއް ނެތި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކަހަލަ ސިސްޓަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ (އެމްއެމްއޭގެ) ޕްލޭންތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ އޭގެން އެއްބައި. ބީއެމްއެލްއިން އެކޮށްދެވޭ ކަމަކީ، ފޯނު އެޕްގެ ކިޔުއާރް ކޯޑެއް ޖެނެރޭޓް ކޮށް ނުވަތަ އެއްކަލަ ޕޮސް ޓަރމިނަލުން ކިޔުއާރް ކޯޑެއް ޖެނެރޭޓް ކޮށްފަ، އޭތިން ޕޭމަންޓް ބަލާފަ އޭތިން އެޕަށް ޕޭމަންޓް ގެންދެވޭނެ.

~ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގޮރުނުދޯރު އަލީ ހާޝިމް

ހާޝިމް ވިދާޅުވީ، މި ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ހިދުމަތް އަވަސްވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން، ހާޝިމް ވަނީ ބީއެމްއެލްގެ ހައްލަކީ ޕޮސް ޓަރމިނަލް ނުލިބިގެން އުޅޭ ރަށްތަކަށް އޮތް ހައްލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިއީ އިތުރު ކުރި އެރުމެއް، ކުރިއަށް ބަލާފައި. އެއީ ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށުގައި ޕޮސް ޓަރމިނަލްސް ނުލިބިގެން އެބައުޅޭ. އެހެންވީމަ މިއީ އޭގެ ސޮލިއުޝަންއެއް ގޮތަށް މި ފެންނަނީ.

~ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގޮރުނުދޯރު އަލީ ހާޝިމް

އަލަށް ތައާރަފް ކުރެވުނު ހިދުމަތްތަކާއި އެކު، ބީއެމްއެލްގެ ޕީއޯއެސް ނެޓްވަރކް މެދުވެރިކޮށް ކާޑާއި ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހާ ކޮންޓެކްޓްލެސް ޕޭމަންޓްތައްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަލީ ޕޭ، ގޫގުލް ޕޭ، އަދި އެޕަލް ޕޭ އިން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް