ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ވިޔަފާރި - އައިފޯން

އައިފޯނަށް ޕްރީއޯޑަރ ކުރި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯން ޑެލިވަރ ކުރީ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް: އޫރީދޫ

  • ފޯން ޑެލިވަރ ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
  • ފޯނަށް ޕްރީއޯޑަރ ކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ވަރަށް ގިނަ އާންމުންގެ ތަރުހީބު ލިބުނު
  • ފޯނަށް ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 19 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 18:56 12,305

އައިފޯން 11 - އާކައިވް

އުރީދޫ އިން އައިފޯން 11 އާއި އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް ފޯނަށް ޕްރީއޯޑަރ ކުރި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯން ޑެލިވަރ ކޮށްދީފައިވަނީ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން އުރީދޫގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ނޫރާ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ފޯން ޑެލިވަރ ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ކަމަށާއި ފޯނަށް ޕްރީއޯޑަރ ކުރަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

މިހާރު ފޯނަށް ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ނޫރާ ވިދާޅުވީ ޕްރީއޯޑަރކޮށް ފޯނު ލިބުނު ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ފީޑްބެކް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ ސުމޭކީގެ ޚިދްމަތް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކޮށް އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އީ-ކޮމާސް މާރކެޓްޕްލޭސް ޕްލެޓްފޯމް "މޫލީ" އަކީ ގަނެވިއްކުމުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ޑިޖިޓަލް ކޮށްލަދޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

މޫލީ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ ތަފާތު އެކި ބޭނުންތަކާއި ގުޅޭގޮތަށް، މުދާ ބައްލަވައިގަތުމުގައި ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. ޚިދްމަތް ބޭނުންކުރާ މިންވަރާއި، ގޮތްތަކާއި، ކަމުދާ ކަންކަމަށް ބެލުމަށް ފަހު އެކަސްޓަމަރަކާއި އެންމެ ގުޅޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރި ތަޖުރިބާ ލޭންޑިންގ ސްކްރީނުން ފެށިގެން ދާއިރު، ނިންމާލެވޭނީ ލޯޔަލްޓީ ޕޮއިންޓްސް ތަކެއް ހަދިޔާ ކުރެވިގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޫލީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މުއާމަލާތްތަކުން ދަސްކޮށް، އެންމެ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެ، އޮންލައިން ވިޔަފާރީގެ ތަޖުރިބާއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭނެއެވެ.

އައިފޯން 11 ގައި ވަނީ ދެ ލެންސް ހިމެނޭ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. މި ފޯން މެދުވެރިކޮށް 4ކޭ ވީޑިއޯ ނެގުމުގެ އިތުރަށް، ވައިޑް އޭންގަލް ފޮޓޯ ވެސް ނެގޭނެ އެވެ. ކަޅު، ހުދު، ރީދޫ، ރަތް، ދަނބު އަދި ފެހި ކުލައިގެ ވާރޝަންތައް ހިމެނޭ އައިފޯން 11 ގައި އިތުރަށް ހިމަނާފައިވާ ފީޗަރތަކުގެ ތެރޭގައި ވައިފައި6 ސްޓޭންޑަރޑް ސަޕޯޓްކުރުމާއި، އައިފޯން އެކްސްއާރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެއް ގަޑިއިރު ޗާޖު ހިފެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. “އައިފޯން 11 ޕްރޯ މެކްސް” ގައި 6.5 އިންޗް ޑިސްޕްލޭއެއް ހިމެނޭއިރު “އައިފޯން 11 ޕްރޯ” ގައި ހިމެނެނީ 5.8 ޑިސްޕްލޭއެކެވެ. މި ފޯނުތަކުގެ ޑިސްޕްލޭ ބޮޑު ނަމަވެސް ބެޓެރީ ވަރުގަދަވެފައި، ލޯ-ޕަވަރ ގިނަ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، މި ފޯނުގެ ބެޓަރީ ލައިފް، އެހެން ފޯނުތަކަށްވުރެ ދިގުވާނެއެވެ.

މި ދެ ފޯނުގައި ސުޕަރ ރެޓިނާ އެކްސްޑީއާރް ޑިސްޕްލޭއެއް ހިމަނާފައިވާއިރު، މިއީ މިފަދަ ޑިސްޕްލޭއެއް އައިފޯނެއްގައި ބޭނުންކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެޕަލް އައިފޯން 11 ޕްރޯ އާއެކު “ޑީޕް ފިއުޝަން” ނަމަކަށްކިޔާ ފީޗަރއެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާއިރު، މި ފީޗަރއަކީ ފޯނުގެ ޝަޓަރ ބަޓަނަށް އެއްފަހަރު ފިއްތާލުމުން 9 ފޮޓޯ އެއްފަހަރާ ނެގުމަށްފަހު، އެންމެ ސިކުންތެއްގެ ތެރޭގައި އޭގެތެރެއިން އެންމެ ކުއަލިޓީ ރަނގަޅު ފޮޓޯ ފޯނުން އަމިއްލައަށް ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ފީޗަރއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް