ބުދަ 11 ޑިސެންބަރު 2019
02 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ވިޔަފާރި - ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލް އިން މާލީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެ މުޖުތަމަޢަށް ބޮޑު ހޭދައެއް!

  • ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 414 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 21 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޯމަ 18:12 2,281

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ - ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގެ މާލީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ޓެކްސްއަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 307 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ބޭންކަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ މިއަދު މީޑީއާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ނޫސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކެވި ވާހަކައިގައެވެ.

ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ ބީއެމްއެލްގެ މާލީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 414 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށާއި، މިއީ މިދިޔަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު %5 އިތުރު އަދަދެއްކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ބޭންކަށް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު %4 އިތުރު އަދަދެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފަންޑިންގ ކޮސްޓް ބޮޑުވެ، ޕްރޮވިޝަން ޗާޖް އިތުރުވެ، އަދި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މި ނަތީޖާ ހޯދިފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ދާއިރާ އަކުންވެސް ލިބުނު ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުންކަން އޭނާ ފާހަގަލުރެއްވިއެވެ. އަދި ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާާލާއި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯ ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މިންވަރަށް ވުރެ މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން އޭނާވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އޭނާގެ ވާހަކައިގައި ބޭންކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޚިދްމަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ޚިދްމަތްތަކަށް ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ބީއެމްއެލް އިން ކެލާ، ބާރަށް، އަލިފުށި، ތުޅާދޫ، އަދި މާވަށުގައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމް ސެންޓަރ ހުޅުވާފައިވެއެވެ.މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ޔޫއެސް ޑޮލަރު އޭޓީއެމް އެއްވެސް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.

ކުރިއަރަމުން އަންނަ ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޒަމާނީ މަރުކަޒެއްވެސް ބޭންކުން ހުޅުވާފައިވަނީ މި ކުއާޓަރގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި 'އަހަރެންގެ ބޭންކް' ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށާއި، ތަޢުލީމު، ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް ޢަމާޒުކޮށް 40 އަށްވުރެ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭންކުންވަނީ އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަރަމަ 6 މަހުގައި ހޯދުނު ކާމިޔާބު ނަތީޖާ ދަމަހައްޓައި، ބޭންކް ކުރިއަރައިދާކަމީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. އަދި މި ކާމިޔާބު ދެމެހެއްޓުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނަން. އިންވެސްޓްމަންޓާއި ޕްރޮވިޝަން ޚަރަދު ބޮޑުވިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތާއި ޕްރޮޑަކްޓް ތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑް ގެ ސަބަބުން މުހިންމު ހުރިހާ ދާއިރާ އަކުންވެސް މިވަނީ ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ލިބިފަ. އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ މިއަހަރުވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ނިންމާލެވޭނެކަމަށް. ބޭންކުން ހޯދަމުންދާ ނަތީޖާ ދެމެހެއްޓުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަރަށް ހީވާގި ކަމާއެކު ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން

~ ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޓިމް ސޯޔަރ

މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު 20 އަތޮޅުގައި 37 ބްރާންޗް، 49 ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ، 113 އޭޓީއެމް، 5700 ޕީއޯއެސް މަރޗަންޓުން، 277 ކޭޝް އޭޖެންޓުން އަދި އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ޢަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް