ކުޅިވަރު
ރެއާލް ޒަރަގޯޒާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކޮޕަ ޑެލްރޭގެ ކުއާޓާއަށް
5 އަހަރު ކުރިން
ޔުނައިޓެޑުން ފެނާންޑޭޒްގެ ސޮއި ހޯދައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ލިވަޕޫލަށް އެއްވަނައިގައި 19 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
5 އަހަރު ކުރިން
އެގްރިގޭޓުން ކުރިހޯދާ ސިޓީ ފައިނަލަށް
5 އަހަރު ކުރިން
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ގްރީން ހަތަރުވަނަ ކަށަވަރުކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
އޮސްޓްރޭލިއަން އޯޕަން: ކުއާޓާއިން ބަލިވެ ނަޑާލް ކަޓައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށް އީގަލްސްއިން ދެވަނަ ޔަގީން ކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަދި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރު ވެގެން ނިމިއްޖެ
5 އަހަރު ކުރިން
ގޯމޭޒް އެނބުރި ފަރިތަކުރުންތަކަށް
5 އަހަރު ކުރިން
ކުޅިވަރު މާކެޓިން އާއި ސްޕޮންސާޝިޕްގެ ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕް ނިންމާލައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
އުރީދޫގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް މާޒިޔާ ހަމަޖައްސައި އެކަޑެމީއަށް އެހީވަނީ
5 އަހަރު ކުރިން
ދެވަނަ ޑިވިޝަން: ވެލެންސިއާއިން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ބީޖީ ވެސް ބަލިކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން