ކ. މާލެ
|
26 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:17
ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ކޯޗު ފަތުހުﷲ ވަޙީދު (ފައްލޯ)
ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ކޯޗު ފަތުހުﷲ ވަޙީދު (ފައްލޯ)
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޕޮލިސް ކުލަބު
ފައްލޯ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ޕޮލިހަށް، ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ނުކުރެވުނީ!
 
ޕޮލިސް ޓީމުގައި ޒުވާން އައު ކުޅުންތެރިން ތިބިކަން ފާހަގަކޮށް ފައްލޯ ބުނީ، އެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް

އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ކުލަބު ވެމްކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޮލިސް ކުލަބަށް ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ނުކުރެވުނު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ފަތުޙުﷲ ވަޙީދު (ފައްލޯ) ބުނެފި އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ފައްލޯ ބުނީ، މެޗުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކުދި ކުދި ބައެއް ކަންކަން ނުކުރެވުނީ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަހަލަ ފައިނަލް މެޗެއްގައި އެގޮތަށް ދިމާވެދާނެ ކަމުގަައި ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ފައްލޯ ދެކޭ ގޮތުގައި ފައިނަލް މެޗުގައި ކުޅުނު ގޭމަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޭމެއް ޕޮލިހަށް ކުޅެވޭނެ އެވެ. ޕޮލިސް ޓީމުގައި ޒުވާން އައު ކުޅުންތެރިން ތިބިކަން ފާހަގަކޮށް ފައްލޯ ބުނީ، އެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފައްލޯ ބުނީ ފައިނަލް މެޗުގެ ނަތީޖާއަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ޕޮލިހަށް ނެރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ވެމްކޯގެ ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޤައުމީ އަންހެން ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެފައި، އެ ކުޅުންތެރިންގެ ތަޖުރިބާ ވެސް ރަނގަޅުވުން ކަމަށް ފައްލޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަށްވަރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭނެކަން ޔަގީން. އެހެން ނަމަވެސް، މި ފައިނަލްގައި ކަން ދިމާ ކުރި ގޮތުން ވެމްކޯގެ ކުޅުންތެރިންގެ ޕާފޮމެންސް ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ. އެހެންވާނީ ވެސް، އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން. އެ ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ޕާފޮމެންސް މި ފައިނަލް މެޗުގައި ތަފާތު. ވެމްކޯ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ.
ފަތުޙުﷲ ވަޙީދު (ފައްލޯ) / ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ކޯޗު

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ފައްލޯ ބުނީ، ކުރިއަށް ހުރި މުބާރާތްތަކަށް ޕޮލިސް ކުލަބުގެ ތައްޔާރީތައް ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތާއެކު، ކުރިއަށް އޮތް މުބާރާތުގައި މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގައި ވެސް ފައްލޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް