ރިޕޯޓް

"ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ ވާހަކަ" މި ސަރުކާރުގެ ދެބޯގެރި ދުއްވުން ނޫންބާ؟
3 މަސް ކުރިން
މަންޑޭގެ "ޕެންޓް ހައުސް"ގައި: ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާއަށް ދޭ ގަހަނާ، ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ އަތް ދަބަސް، ނުކަނޑައިހުރި 200 ސެންޓު ފުޅި!
3 މަސް ކުރިން
ފަސްޓް ލޭޑީއަށް މަގާމުގެ ކޯޓުކޮޅު ހެޔޮވަރު ކުރެއްވުމަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތައް މުގުރަނީ!؟
3 މަސް ކުރިން
އޭ މިހިރަ ފެންނަ ހުސް ގޮނޑިޔާއެވެ. ތިބާގެ ބޭނުން ހިފާ ނިމިއްޖެއެވެ. ދެންވަރިހަމައެވެ.
3 މަސް ކުރިން
އިސްރާއީލުން މިނިވަންކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް، މީހަކު އެބަ ހައްޔަރުކުރޭ
3 މަސް ކުރިން
އެމްއެޗް370: އާއިލާތަކަށް މާލީ ބަދަލު ހޯދުން ކޯޓު މަރުހަލާގައި... މިއީ ހައްލެއްތަ؟
3 މަސް ކުރިން
މުއިއްޒެވެ! އިންޑިޔާ ސިފައިންނާހެދި އިއްޔެ ގެއްލެންދިޔަ މިނިވަންކަމުގައި މިއަދު "ކޮމާއެއް" ޖެއްސެވީތޯއެވެ؟
3 މަސް ކުރިން
ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތައް އަނެއްކާވެސް ޗައިނާގައި އިތުރުވެގެން އުޅެނީ ކީއްވެ؟
3 މަސް ކުރިން
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި ސީވީގައި އޮތީ "ޑުއަލް ސިޓިޒަން ޝިޕް"، ވިދާޅުވަނީ މިހާރު އެހެން ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުކަން ނެތްކަމަށް!
3 މަސް ކުރިން
ރައީސް މުއިއްޒު އަށް: ހިއްކާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ޚިދުމަތް ދޭން ނުފަށައި، އައު މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަކީ އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްތޯ؟
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
އަޑިއަޅާލި އެފްއޭއެމަށް ފަހު، ޖަވާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށްތަ؟
3 މަސް ކުރިން
"މުއިއްޒު ޕްލީޒް ކޯލް މީ" ޖައްސަވާފައި ޔާމީނު މުއިއްޒަށް ފޮނުއްވި މެސެޖު ސީންޒޯންގައި؟!
3 މަސް ކުރިން
ކުޅިވަރު
ބެކަމްގެ ޚާއްސަ މި ބޫޓު ގަންނާނީ ކިހާވަރަކަށް؟
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ޗައިނާއިން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް 19 ކަހަލަ ބައްޔެއް ؟
3 މަސް ކުރިން
"މި ބުނަނީ ހަނދު ނަގާފައި ދޭށެކޭ ނޫން ވިއްޔާ!"
3 މަސް ކުރިން
އިނގިލީގައި ޖެހި ފާހަގަ ނުފޮހެވެނީސް އެ ގޮވަން ފެށީ އިސްތިއުފާ އަށް!
3 މަސް ކުރިން
ހަމާސް ޖަމާއަތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ދޫކުރާނެ ރަހީނުންގެ ލިސްޓު އިސްރާއީލަށް ލިބިއްޖެ
3 މަސް ކުރިން
ޔާމީނާމެދު، ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް!
3 މަސް ކުރިން
ދުނިޔެ
ޣައްޒާގެ މައިންގެ ދުޢާއަށް، މުޅި ދުނިޔެ މިއަދު ލަދުގަންނަންޖެހޭ!
3 މަސް ކުރިން
ވެރިކަމަށް ހަފުތާއެއް، އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަން ފެށީ އަމިއްލަ ކޯލިޝަނުން!
3 މަސް ކުރިން