ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 12:50
ރޮހީލިއޯގެ ބަސް ރޫޓުން ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ފަސެންޖަރުންނަށް އޭނާ މަރުޙަބާ ކިޔައެވެ. ކޮންމެ ހިނިތުންވުމަކީވެސް ހާދަހާވާ އަގުހުރި ޖަޒުބާތެއް
އަރޖެންޓީނާގެ ބަސް ޑްރައިވަރު
ފައްސި ޖަޒުބާތުތައް ބަންޑުންކޮށްލާ، އެންމެ އުފާވެރި ބަސް ޑްރައިވަރާ ބައްދަލުވެއްޖެ؟
 
މަސައްކަތުގެ ސީރިއަސްކަން ކިތަންމެ ބޮޑުވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އޭނާގެ ޑިއުޓީ ގަޑިއަކީ އުފަލާ، ހިތްހަމަޖެހުން ފުރިފައިވާ ގަޑިއެއް

އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ހުންނަ ގޮތުން، އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން، އާންމު ޚިދުމަތުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހިފައި ތިބޭ ބައެކެވެ. އެކި ބޭނުންތަކުގައި އާންމު ޚިދުމަތުގެ މަންފާ ލިބިގަންނަން މަޖުބޫރުވިއެއް ކަމަކު، އެ ޚިދުމަތް ދޭން ތިބޭ ބައެއްގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ނުހޯދާ، އިތުރު ތަކުލީފެއް އުފުލައިގެންވިއަސް އެ މުހުތާދެއް ފިލުވާލެވޭ ބެލޭ ގޮތްވެއެވެ. އަދާ ކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާގެ ބުރަކަމާއި، ލިބޭ އާމްދަނީއިން ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ދެކޮޅު ޖައްސާލެވޭ ވަރުނުވުމާއި، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ބޯވަމުންދާ ވިހަ ދުންގަނޑުގެ ސަބަބުން، ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ އިރު ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައި ތިބޭ މީހުން ފެންނުމަކީ މި ދެންނެވި ފަދައިން އަމަލު ކުރަން މަޖުބޫރުވާ އެއް ސަބަބެވެ.

ވަގުތު ކުޑަތަންވެ، ހަލަބޮލިވެފައި ވާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދިއުމަށްޓަކައި ދަތުރުފަތުރުގެ އާންމު ޚިދުމަތުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ފަހަރު މަދެއް ނޫނެވެ. ތޮއްޖެހި، ފިތި ބާރުވެފައި އޮންނަ ވެއްޓެއްގައި، ދެ އަތަށް ކިރެމުން ފިރުކެމުން ދުއްވަންޖެހި، މަގުތައް އޮންނަލެއް ދޯދިޔާކަމުގެ އުޅަނދަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ބޯހާސް ކަމާއެކު ތަންމިނަށް ތުންދެމިފައި ތިބޭ ޑްރައިވަރުން ފެންނަލެއްވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ފަދަ ޙާލެއްގައި ދިރިއުޅެން ޖެހުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެ ކަންތައް ކޮށްދީ ނިންމުމަށް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ. ރޮހީލިއޯ ލޯޕޭޒްއަކީ، ފަހުން މި ދެންނެވި ފަދަ އެކަކެވެ.

ރޮހީލިއޯއަކީ އަރޖެންޓީނާގެ ބަސް ޑްރައިވަރެކެވެ. މަސައްކަތުގެ ސީރިއަސްކަން ކިތަންމެ ބޮޑުވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، އޭނާގެ ޑިއުޓީ ގަޑިއަކީ އުފަލާ، ހިތްހަމަޖެހުން ފުރިފައިވާ ގަޑިއެކެވެ. އޭނާގެ ތަޢާރަފެއް ދެމުން ރޮހީލިއޯ އަބަދުވެސް ބުނަނީ، އެއީ "އެކުވެރި ރޮހީލިއޯ" ކަމަށެވެ. އެކަން އޭނާ ސާބިތުވެސް ކޮށްދެއެވެ. އޭނާގެ އުފާވެރި، ސަކަ މިޒާޖަކީ ބޮއިނަސް އައިރީޒްގެ އެތައް ބަޔަކަށް މިއަދު ފަރިތަ ޖަޒުބާތެކެވެ.

ރޮހީލިއޯގެ ބަސް ރޫޓުން ދަތުރުކުރާ ހުރިހާ ފަސެންޖަރުންނަށް އޭނާ މަރުޙަބާ ކިޔައެވެ. ކޮންމެ ހިނިތުންވުމަކީވެސް ހާދަހާވާ އަގުހުރި ޖަޒުބާތެކެވެ. ބަސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ދަތުރު ކުރާ އިރު، އެ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ނަން، ލަވައެއްގެ ސިފައިގައި ފަސެންޖަރުންނަށް އަންގައިދެއެވެ. ބަސް ދަތުރުގައި އޭނާއާއެކު ދެން ބައިވެރިވާ އިތުރު މުވައްޒަފުންވެސް، ފަސެންޖަރުންނަށް ތަޢާރަފުކޮށްދީ ހަދައެވެ.

މިތާ އަހަރެން އިށީންނަ ހިސާބުން، މި ތާ އަހަރެން ހަމަ ނެތް ފަދަ. ރޮހީލިއޯ ލޯޕޭޒްއެއް ނޫޅޭނެ، އާންމުން އެކަނި އުޅޭނީ. އަހަރެންގެ ބަހަށް އަރާ ކޮންމެ މީހަކާ މެދު ޝަރަފާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަކީ އަހަރެންގެ ވާޖިބެއް. މި ސަބަބާ ހެދި، އަހަރެންގެ ބަހަށް އަރާ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަހަރެން، ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ކިޔަން. އެއީ އެމީހުންނަށް، އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް.
ރޮހީލިއޯ ލޯޕޭޒް؛ އަރޖެންޓީނާގެ ބަސް ޑްރައިވަރެއް

ރޮހީލިއޯގެ ނަޒަރުގައި އޭނާ އަދާ ކުރާ ވަޒީފާގެ ހަމަ އެކަނި ޒިންމާއަކީ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް މީހުން އުފަލައިދިނުމެއް ނޫނެވެ. ރޮހީލިއޯގެ ބަސް ރޫޓު ކަމަށް ވާ، ރޫޓު 152 އިން ދަތުރު ކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމާއި، ދިރިއުޅުމަށް އެމީހަކު ދެކެމުން އަންނަ ފޮނި ހުވަފެންތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށް އެހީވެދިނުމަކީވެސް ރޮހީލިއޯ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާ ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ރޫޓު 152 އަކީ، އާޖެންޓީނާގައި ފުޓުބޯޅައަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވާ ބޮކާ ނެއިބަރހުޑްއާއި، ސިޓީގެ އުތުރުގެ ސަރަޙައްދު ގުޅާލަދޭ ރާސްތާއެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ، ބޮކާ ޖޫނިއަރޒް ސްޓޭޑިއަމްއާއި، އާޖެންޓީނާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ހުންނަ ސަރަޙައްދު ގުޅާލަދޭ ރޫޓުއެވެ.

ރޮހީލިއޯގެ ބަހުގައި ދަތުރުކުރާ ބައެއް މީހުންނަކީ، ޤަވައިދުން އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައްވެސް ފޮލޯރ ކުރަމުންދާ މީހުންނެވެ. ދުވަހުގެ ޝެޑިއުލް ރާވާފައި އޮތް ގޮތާއި، ދަތުރު މަތީގައި ފަސެންޖަރުން ނަގައިދޭ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯތައްވެސް އެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހިއްސާ ކޮށްފައި ހުރެއެވެ.

ފެކަލްޓީއަށް ދާން އަހަރެން އަރަނީ 152އަށް. އެއް ދުވަހަކު މި ވާ ގޮތަކީ، އެއީ އަހަރެންގެ ފުރަތަމަ އިމްތިޙާނު އޮތް ދުވަސް، އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާސްވެ، ނުތަނަވަސްވެފަ، އަހަންނަށް މުޅިން އައު ތަޖުރިބާއަކަށްތާ ވާނީ. ދެން މި ދިމާވަނީ ރޮހީލިއޯއާ. އޭގެ ކުރިންވެސް ދެތިން ފަހަރަކު އޭނަ ފެނިފަ އޮތީ... އަހަރެން އޭރު ހުރި ޙާލަތު ރޮހީލިއޯއަށް ކިޔައިދިނީ ދެން. އެހާ ހިސާބުން، އޭނަ އަހަންނަށް ވަރަށް ހިތްވަރު ދިން، އަދި މި ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކީވެސް ޙައްޤު ބަދަލު ލިބޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގަ ބަދަލު ލިބޭނެ ކަން އޭނަ އަހަންނަށް ވިސްނައިދިން. އެ ވާހަކަތައް އަޑު އަހާފަ، އަހަންނަށް އުފާވެރިކަމެއް އިޙްސާސް ކުރެވުނު. ރޮހީލިއޯ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކީވެސް، ފައްސި ޖަޒުބާތުތަކެއް އާލާވެގެންދާ ފަހަރެއް.
ބިއަންކާ އިއަކޯނޯ؛ ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރެއް

މިހާރު ޢުމުރުން 56 އަހަރު ފުރިފައި ހުރި ރޮހީލިއޯ، ރޫޓު 152 އިން ބަސް ދުއްވަން ފެށީ 1990 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އަދާ ޖެހުނުއިރުވެސް އޭނާގެ ރޫޓަކީ، ރޫޓު 152 އެވެ. ރޮހީލިއޯގެ ދިރިއުޅުން، ބޮއިނަސް އައިރީޒްއަށް ބަދަލު ކުރީ ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ބޭބެ، ބަސް ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި އަދާ ކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާގެ ކަންކަން ފެނި، އެކަމަށް ހިތު ލޯބި ޖެހުނީއެވެ.

ހާސްކަމާއި ނުތަތަނަވަސްކަން، މި ހުރިހާ ޖަޒުބާތެއްވެސް އަރާނެ ބަހަށް. ބަހަށް މި އަރާ ފަސެންޖަރުންނާ އެކީގަ، އެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ގޮވައިގެން މި ދަތުރު ކުރަނީ. އެހެންވެ، އެ ސަބަބާ ހެދި، ކޮންމެ މީހެއްގެ ވަކިވަކި ނަޒަރުން މަންޒަރު ފެންނާނެ ގޮތް އަހަރެން ވިސްނަން. އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަކަށް ދުވަހަކުވެސް ނުވިސްނަން. އޭގެ ބަދަލުގަ، އަހަރެން ވިސްނަނީ އެ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދެވޭނީ ކޮންގޮތަކުން، ކިހިނެއް ހެދީއްޔާތޯ، އެކަހަލަ ކަންކަމާ. ފަސެންޖަރުންނާ މެދު އަހަރެން ޢަމަލު ކުރަނީ ވަރަށް ޢަބުރުވެރި، ޝަރަފުވެރި ގޮތަކަށް. މިހެން އުޅޭ މީހުން މެސެޖުވެސް ކުރާނެ، ތީ ވަރަށް މޮޅު މީހެކޭ، ކަލޭގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އުފާވެރިކަން އިޙްސާސް ކުރެވިއްޖޭ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު އުފާވެރިކަން ގެނުވައޭ، އެކަހަލަ މިކަހަލަ މެސުޖުތައް... އެކަމާ ހެދި، މަސައްކަތުން ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުންވެސް ފިސާރި ބޮޑު.
ރޮހީލިއޯ ލޯޕޭޒް؛ އަރޖެންޓީނާގެ ބަސް ޑްރައިވަރެއް

ރޮހީލިއޯގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ އުފާވެރި ކަމާއި، ހިތްހަމަޖެހުމާއި ފައްސި ޖަޒުބާތުތަކަކީ، އަރޖެންޓީނާގެ އަދުގެ ޙާލަތާ މާ ގުޅޭ ސިފަތަކަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އަރޖެންޓީނާގައި އިންތިހާ ފަޤީރުކަން ދަނީ ހައްތަހާ އިތުރު ވަމުންނެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު 6 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިސްބަތް ވަނީ، އާބާދީގެ 41.7 ޕަސެންޓަށް އަރާފައެވެ. އަރޖެންޓިނާގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގު އެހާމެ ބޮޑެވެ. އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 300 ޕަސެންޓަށް އުފުލިފައެވެ. ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯޅް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެކަނިވެސް، އާންމު މުއައްސަސާތަކުން 15000 އެއްހާ ވަޒީފާ ވަނީ އުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް