ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 17:23
ޕާކްއާއި ޖިމް ތަރައްޤީ ކޮށްފައި ވަނީ ސަން ހުއާން ދި މިރާފްލޮރޭޒް އަވަށުގައި
ހަތިޔާރު ވިރުވާލައިގެން ހެދި ޕާކް
ޖިނާޢީ ކުށުގެ ވެއްޓަކުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް؟
 
ޕޭރޫގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ސީސޯތަކާއި، މަންކީބަރޒް އަދި އުނދޯލިތަކާއި ކަސްރަތު މެޝިންތައް ހަދާފައި ވަނީ، 6000 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަތިޔާރު ވިރުވާލައިގެން
 
ވެރިރަށް ލީމާގެ ދެކުނުގައި ތަރައްޤީ ކުރި ޕާކްއާއި ޖިމްއަކީ، ޕޭރޫގައި އޮތް ނުރައްކާ ވެށީގެ ޘަޤާފަތް، އެހެން މިޞްރާބަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމުން ހިފި އައު ޢަމާޒެއް
 
ޕޭރޫއަކީ ޖިނާޢީ ކުށުގެ ވެއްޓެއް އޮންނަ، ގޭންގުތައް ގިނަ ޤައުމެއް

ޤައުމެއްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނާއި އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށްވެސް ލިބޭނެ އެންމެ އަގު ބޮޑު އެއް ނިޢުމަތެވެ. ނަމަވެސް އަދުގެ ދުނިޔޭގައި ކަން ހިނގާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ވުމަކީ ގިނަ މަންޒިލްތަކުގައި ވުމަށް ވުރެ، ނުވުން ގާތް ކަންކަމެވެ. އާންމު މީހާ އަތުގައިވެސް ނުރައްކާތެރި އެތައް ހަތިޔާރެއް ހުރެއެވެ. ގިނަ ހަތިޔާރަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތެއްގައި ހޯދައިގެން ގެންގުޅޭ ހަތިޔާރުތަކެވެ. މި ދެންނެވި މޭރުމުން، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް އެއް ޤައުމަކީ ޕޭރޫއެވެ.

ޕޭރޫއަކީ ޖިނާޢީ ކުށުގެ ވެއްޓެއް އޮންނަ، ގޭންގުތައް ގިނަ ޤައުމެކެވެ. ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ހަތިޔާރުގެ ވަގުފާރީގެ ޖަރީމާތައް އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ފެތުރިފައި އޮތް ޤައުމެކެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން ވަރުގަދަ ރެއިޑްތައް ޖަހައިގެން، އެތައް ހަތިޔާރެއް އަތުލައިގަނެއެވެ. ރެއިޑްތަކުގައި އަތުލައިގަންނަ ހަތިޔާރަށް ދެން ވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބެއް ބޭނުމީ ވިއްޔާ ދާން މި ޖެހެނީ ޕޭރޫގައި ކުޑަ ކުދިން ކުޅެ އުޅޭ ޕާކަކަށެވެ.

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ކުށުގެ ވެށި އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކައި ޕޭރޫގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގި އެކި ރެއިޑްތަކުގައި އަތުލައިގަނެފައިވާ އެތައް ހާސް ހަތިޔާރެއްގެ ދަގަނޑު ބައިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޕޭރޫގައި ތަރައްޤީ ކުރީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕާކްއަކާއި، އާންމުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފަދަ އޯޕަން-އެއަރ ޖިމްއެކެވެ. ވެރިރަށް ލީމާގެ ދެކުނުގައި ތަރައްޤީ ކުރި ޕާކްއާއި ޖިމްއަކީ، ޕޭރޫގައި އޮތް ނުރައްކާ ވެށީގެ ޘަޤާފަތް، އެހެން މިޞްރާބަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމުން ހިފި އައު ޢަމާޒެކެވެ.

މި ޕާކުގެ ބޭނުން، އެންމެންވެސް ހެޔޮ ގޮތުގަ ހިފާނެ ކަމަށް ހީކުރަން. ޕާކު ތަރައްޤީ ކޮށްފަ މި އޮތީ، ޖިނާޢީ ކުށްވެރިންގެ އަތުން އަތުލައިގަނެފަ ހުރި ހަތިޔާރުތައް އަތުލައި، އެ ވިރުވާލައިގެން. އަހަރެމެންގެ އުންމީދަކީ، މި ކަމުގެ ސަބަބުން ޖިނާޢީ ކުށްތައް މަދުވެ، ޕާކަށް އިތުރު ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ލިބުން.
ޖޫލިއާނާ ކޮރްދޭރޯ؛ ޢާންމު ރަށްވެއްސެއް

ޕޭރޫގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ސީސޯތަކާއި، މަންކީބަރޒް އަދި އުނދޯލިތަކާއި ކަސްރަތު މެޝިންތައް ހަދާފައި ވަނީ، 6000 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަތިޔާރު ވިރުވާލައިގެންނެވެ.   

މިތަނަކީ ޓެކުމާއި ފޭރުމުގެ ޝިކާރައަކަށް އެތައް ބަޔަކު، އެތައް ފަހަރަކު ވެފަ އޮތް ތަނެއް؛ އެވެސް އަދި އެހާ ކައިރީގަ ސްކޫލެއްވެސް ހުއްޓާ ވާ ވަރު. އަހަންނަށް ހީވަނީ، ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކުރަން ބޭނުން ކުރި ހަތިޔާރުތަކެއް ބޭނުންކޮށް، މި ކަހަލަ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ހެން.
ފަވިއާން ހުއާޗޭލިއޯ؛ ޢާންމު ރަށްވެއްސެއް

ޕާކްއާއި ޖިމް ތަރައްޤީ ކޮށްފައި ވަނީ ސަން ހުއާން ދި މިރާފްލޮރޭޒް އަވަށުގައެވެ. އެ ސަރަޙައްދަކީ ލީމާ ޕްރޮވިންސްގައި ހިންގާ އެކިއެކި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރާފައި އޮތް އަވަށެވެ.

ހަތިޔާރުތައް ނައްތާނުލައިފީވިއްޔާ، އޭގެ ބޭނުން ކުރާނީ ޖިނާޢީ ކުށްވެރިން. ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަލާއިރު، އަސްލު މައްސަލައަކަށް ޙައްލެއް ނުލިބޭ. އަތުލައިގަންނަ ހުރިހާ ހަތިޔާރެއްވެސް އެބަ ޖެހޭ ނައްތާލަން. ޖިނާޢީ ކުށުގެ ވެށީގަ އުޅޭ އެހެން ކުށްވެރިންގެ އަތަށް އަނެއްކާވެސް އެ ހަތިޔާރުތައް ނާރާނެ ކަން ކަށަވަރު ކުރަން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މީ.
ހޫލިޔީ ޕޭންޔާ؛ ޢާންމު ރަށްވެއްސެއް

ނިމިދިޔަ 2023 ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް ޕޭރޫގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ގެންގުޅެމުން ދިޔަ 21000 އަށް ވުރެ ގިނަ ހަތިޔާރު އަތުލައި، ނައްތާލާފައެވެ. ޕޭރޫގެ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިފަދަ އިތުރު 2 ޕާކެއް، ލީމާގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ. އަލަށް ތަރައްޤީ ކުރާ 2 ޕާކުގައިވެސް ބޭނުން ކުރާނީ މިދިޔަ އަހަރު ނައްތާލި ހަތިޔާރުން ނެގި ދަގަނޑުގެ ބައިތައް ކަމަށް، ޕޭރޫގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް