ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 14:18
ކޭކް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އުޅުނު ޝެފުން
ކޭކް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އުޅުނު ޝެފުން
ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޭކު
'ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޭކު'ގެ ރަހަ، އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނަށް!
 
ޖީ-7ގެ ވަފުދަށް ކޭންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ހުރިހާ ބާވަތްތަކަކީވެސް އިޓަލީވިލާތުގެ އުފެއްދުންތަކެއް
 
ކުއީސިސާނާގެ ކައްކާއިންގެ ތެރޭގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ސްޓޭފާނޯ މަޓްޒޯނޭ ހިމެނޭ
 
(ޖީ-7)ގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނަކީ އިޓަލީވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޭންތައް، އޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ފަހުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެއް ވަފުދު

އިޓަލީވިލާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ އިޓަލީވިލާތުގެ އެކި ކަހަލަ ކޭންތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުމެވެ. އިޓަލީވިލާތަށް ހާއްސަ ކޭންތަކަކީ ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ މަދު ބާވަތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އެހާމެ ފަސޭހަ ކަމާއެކީ ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ ކޭންތަކެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ފިސާރި ބޮޑު "ހައިބަތަކާއި އަގެއް" ވެސް ޖަހާފައި އޮންނަ ކޭންތަކެކެވެ. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ 7 ޤައުމުގެ އިއްތިޙާދު (ޖީ-7)ގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނަކީ އިޓަލީވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ކޭންތައް، އޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެންމެ ފަހުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެއް ވަފުދެވެ.

އޭޕްރިލް 17 އިން 19 ގެ ނިޔަލަށް ކެޕްރީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވާލު ކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ 'ބިޒީ' ޝެޑިއުލުގައި، އިޓަލީވިލާތުގެ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޭންތަކަށް އިންސާފު ކުރާނެ ވަގުތު އޮތީ ހިމަނާފައެވެ. އެކަމަށް އެންމެ ފޯރީގައި ތައްޔާރު ވަމުން ދަނީ ގްރޭންޑް ހޮޓެލް ކުއީސިސާނާގެ ކައްކާއިންނެވެ. ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާ މައި މަރުކަޒަކީވެސް އެ ހޮޓާ ކަމުން، ކައްކާއިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައި އޮތް ޒިންމާވެސް ފިސާރި ބޮޑެވެ.

ކުއީސިސާނާގެ ކައްކާއިންގެ ތެރޭގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ސްޓޭފާނޯ މަޓްޒޯނޭ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، އިޓަލީވިލާތުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު، އެންޓޯނިއޯ ތައްޔާނީއަކީ، އިޓަލީވިލާތުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އިންތިހާއަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޖީ-7ގެ ވަފުދަށް ކޭންތައް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ހުރިހާ ބާވަތްތަކަކީވެސް އިޓަލީވިލާތުގެ އުފެއްދުންތަކެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް، ސްޓޭފާނޯއާއި އޭނާގެ ޓީމުން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްވެސް ކުރެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ތައްޔާނީއަކީ މޭޑް އިން އިޓަލީ އުފެއްދުންތަކަށް ވަރަށް އިސްކަންދެއްވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވެ، މިނިސްޓަރ ވަނީ، މޭޑް އިން އިޓަލީގެ މަންދޫބުނަށް ވާން އަހަރެމެން ކާކާއިން ގާތު އެދިވަޑައިގެންފަ. މި ހޮޓެލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ވަރަށް ފަޚްރުވެރިކަމާ އެކީ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގެ ޢަޒުމުގަ މި ތިބެނީ ހަމަ."
ްޓޭފާނޯ މަޓްޒޯނޭ؛ ކުއީސިސާނާގެ ކައްކާއެއް

ސްޓޭފާނޯއާއި އޭނާގެ ޓީމުން، ޖީ-7ގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ވަފުދަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާ މެނޫއަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. ރޭގަނޑުގެ ކޭމަކަށް އޮތީ އަރޓިޗޯކްއާއި ކެޕްރީސީ ރެވިއޯލީއެވެ. އަރޓިޗޯކްއަކީ ބަހާރު މޫސުމަށް ހާއްސަ، ތަރުކާރީގެ ބާވަތެކެވެ. ކެޕްރީސީ ރެވިއޯލީއަކީ އިޓަލީވިލާތުގެ ޘަޤާފީ ކޭންތަކުގެ ތެރެއިން ކޭމެކެވެ. މިއީ ޒާތެއްގެ ޕާސްތާއެކެވެ. އާންމުކޮށް ހުންނަ ޕާސްތާއާ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. އާންމުކޮށް ހުންނަ ޕާސްތާ ފުކަކަށްވުރެ ރެވިއޯލީ ހުންނާނީ ބޮޑުކޮށެވެ. ކެޕްރީސީ ރެވިއޯލީ ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަނީ ކޮންމެ އެތިކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޭސިލް (ގަނދަކޯޅި ފަތް)، މޮޓްޒަރެއްލާ ޗީޒް އަދި ޓޮމާޓޯ ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ދުނިޔޭގަ މި އުޅޭ މީހުން އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް މި ދަނީ ކޮންމެވެސް އެއްޗަކަށް އެލަރޖިކް ވަމުން. އެހެންވެ، އަހަރެމެންނަށްވެސް އެބަޖެހޭ އެކަންކަމަށް އަހުލުވެރިވެ، ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން. އެހެންވެ، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހުންނާނެ އެކި ބާވަތްތައް، ގްލޫޓަން ފްރީ، ޑެއިރީ ފްރީ އުފެއްދުންތައް ހުންނާނެ މިހެން ގޮސް. އަހަރެމެންގެ މެނޫތައް ހުންނާނެ ވެޖިޓީރޭނިއަނުންނާއި ވީގަންސްއަށް ހާއްސަކޮށްފަވެސް، ކަނޑުމަހާއި އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތައް ނުހިނަމަނާވެސް ހުންނާނެ.
ްޓޭފާނޯ މަޓްޒޯނޭ؛ ކުއީސިސާނާގެ ކައްކާއެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނަށް ސްޓޭފާނޯއާއި އޭނާގެ ޓީމުން ތައްޔާރުކޮށް ކޭންތަކުގެ ތެރޭގައި، ޕާންކުނޑީލައިގެން ތެލުލާފައި ހުންނަ މަހުގެ ބާވަތަކާއި، ސެލަޑެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. ދެން އޮތީ އެންމެ ޚާއްޞަ ނަމްބަރެވެ. ފޮނިކާތަކެތީގެ ބައެވެ. ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނަށް ތައްޔާރު ކުރާ ކޭންތަކުގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކައްކާއިން އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދިޔައެވެ. ސްޓޭފާނޯ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި 'ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޭކް'އަކީ އެންމެ ޚާއްޞަ ނަމްބަރެވެ. މި ކިޔައިދެވުނީ ޖީ-7ގެ ވަފުދަށް ކުއީސިސާނާގެ ކައްކާއިން ތައްޔާރުކޮށްދޭ އާންމު ކޭންތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ވަފުދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ވަކިވަކި އިޚްތިޔާރުތަކަށް ކޭންތައް ބައްޓަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް