ކ. މާލެ
|
15 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 11:43
ކެރޭރާގެ ގެއަކީ، ޓޮރޯންޓޯގައި ހޮވާ "އެކްސެންޓްރިކް ގަރޑަން"ގެ ޓައިޓަލްވެސް 2002 ވަނަ އަހަރު ހޯދި ގެއެއް
ހަށިގަނޑަށް ދަގަނޑު ޕްލޭޓް ލެއްވުން
ހަށިގަނޑުގައި އިސްކުރު އަޅާ، ދަގަނޑު ޕްލޭޓް ލައްވަން ޖެހުނު ކެރޭރާގެ ގެއިން ފަންނުވެރިކަމުގެ ޚަޒާނާއެއް!
 
މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިޘާއަށް ފަހު، ކެރޭރާއަށް ފަރުވާ ދިން ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އޭނާގެ ބުރަކައްޓަށް 2 ޕްލޭޓޭއް ލައްވާ، 6 އިސްކުރެއް އަޅާފައި
 
ކެރޭރާ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް ވީ ޓޮރޯންޓޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްޓާ ވެއްޓި

އަދާ ކުރާ ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުން، ނުވަތަ ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ހީވެސް ނުކުރާ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ފަހަރު އާދެއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޖިސްމާނީ ބުންވަރާއި ފަންވަރު ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައެވެ. އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކާ، ސީދާ މައުލޫއަށް ޖެހިލާނަމެވެ. ދައްކަން މި އުޅެނީ 1972 ވަނަ އަހަރު ޕޯޗުގަލްއިން ކެނެޑާއަށް ހިޖުރަ ކުރި އަލްބައިނޯ ކެރޭރާގެ ވާހަކައެވެ. މިހާރު އުމުރުން 79 އަހަރު ވެފައިވާ ކެރޭރާ، ކެނެޑާގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނީ އޭނާގެ އަނބިމީހާވެސް ގޮވައިގެން ގޮހެވެ.

ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގޮސް، އެ މަސައްކަތުގައި ސިއްކަ ޖަހަން ކެރޭރެއަށް މަޖިބޫރުވީ 1993 އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ޓޮރޯންޓޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްޓާ ވެއްޓި، ނުކުޅެދޭ މީހަށް ވީ ނިސާބުންނެވެ. އޭރު ކެރޭރާގެ އުމުރުން 50 އަހަރުވެސް ފުރިއްޖެއެވެ. ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއިން ވަކިވެ، ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ދެކޮޅުޖައްސަމުން ދިޔައީ ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސްގެ އުންމީދުގައެވެ.

މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިޘާއަށް ފަހު، ކެރޭރާއަށް ފަރުވާ ދިން ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އޭނާގެ ބުރަކައްޓަށް 2 ޕްލޭޓޭއް ލައްވާ، 6 އިސްކުރެއް އަޅާފައެވެ.

ނަފުސަށް އައި ބޮޑު ބަދަލަކީ ހިތްދަތި ކަމާއި މާޔޫސްކަމުގެ ކަނޑަކަށް ޣަރަޤު ކޮށްލަނިވި ބަދަލަކަށް ވިޔަ ނުދީ، ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކެރޭރާ ކުރަން ފެށިއެވެ. އަމިއްލަ މިހާގެ ހަށިގަނޑަށް އައި ޖިސްމާނީ ބަދަލާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން، ދިރިއުޅުމުގެ ދެން ހުރި ކަންކަމަށް އަންނަމުން ދިޔަ ބަދަލުތަކާއެކު، އޭނާގެ ވަށައިގެންވި މާހައުލު ބަދަލު ކުރަން ކެރޭރާ ޢަމާޒު ހިފިއެވެ. ގެއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ފެށިއެވެ. ނަފުސަށް އަންނަން ފެށި ބަދަލުތަކަކީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ވެއްޓަށްވެސް އަންނަ ބަދަލުތަކެއް ކަމުގައި ހެދިއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވީ ހުވަފެނީ މަންޒިލަކަށް އޭނާގެ ގެ، ބަދަލުވެގެން ދިއުމެވެ.

މަ ހިތަށް އަރާ އޭނަ ކިހިނެއްބާއޭ މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަދާ، މަރާމާތުކޮށް މި ހަދަނީ. ކޮންމެ ހެނދުނަކު މިތަނަށް އަންނައިރުވެސް އޭނަ އުޅޭނީ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ހަދާލަހަދާލާ، ފިސާރި ބާރަށް ލަވަވެސް ޖަހާފަ ހުންނާނީ.
ރޫތު ކެމުންޓޯ؛ އަވަށްޓެރިއެއް

ކެރޭރާގެ ގެއަކީ މިއަދު ފަންނުވެރިންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓޭ ތަނެކެވެ. ހަށިގަނޑުގައި އަޅަމުން ދިޔަ ވޭނަށް ދިރިއުޅުން ހުސްކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި، އެހެން ކަމަކަށް ފިކުރު ހިންގުމަށް ފެށި މަސައްކަތުން، އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓޭ ފަދަ ތަނަކަށް އޭނާގެ ގެ ހެދިއެވެ. މިއަދު އޭނާގެ ގެއަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި ފަރުމާތަކުގެ ތެރޭގައި ގުނާ ޢަދަދުވެސް ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ޢަދަދަކަށް އިސްކުރާއި، ބައު ދަގަނޑުގެ އެކި ބާވަތްތައް ބޭނުން ކޮށްފައި އެބަ ހުއްޓެވެ.

ވަކި ލާރިއަށް ބަލަންޏާ، މި ހުރިހާ ތަނެއްގަ އަހަރެން ހުންނާނެ 350 ހާސް ވަކި ލާރި ފޮތި ބޭނުން ކޮށްފަ. ސިމެންތިގަނޑާއި، މި ދޮރާއި، އަރިއަތިމައްޗާ، ދެ ފަރާތުގަވެސް ހުންނާނެ ފުދޭ ވަރަކަށް ބޭނުންކޮށްފަ.
އަލްބައިނޯ ކެރޭރާ؛ ޓޮރޯންޓޯގެ ރަށްވެއްސެއް

އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމާ އެކުގައިހެން ކެރޭރާ މި މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އިސްކުރުތަކާއި، ވަކިލާރިއާއި، އެކި މީހުންގެ އަތުން އެއްކުރަމުން ދިޔަ ބައު ވެފައި ވާ ކުޅޭ ސާމާނުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުމާ ކުރި އެއްޗަކީ، އެ ގެއަށް އަންނަ އެކި ސިޓީއާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެއްޗަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ މެއިލްބޮކްސްއެވެ. މެއިލްބޮކްސްއިން ފެށި މަސައްކަތް، ގޭތެރޭގެ އެކި ތަންތަނާއި ގަރާޖުން ފެށިގެން ގޮސް، ކެރާރާގެ ކާރާ ހިސާބަށްވެސް ފޯރިއެވެ.

އަސްލު ވީ ގޮތަކީ، ހޮސްޕިޓަލުން ގެއަށް އައިސް، ނިދަންޖެހުނު ގޮތުން ބޮލަށް އުނދަގޫވާން ފެށީ. ބޭރު ތެރޭގަވެސް ފިސާރި އަޑުގަދަ. އެކިއެކި މީސްމީހުންވެސް އާދޭ ގެޔަށް، އައިސް އެކިއެކި ވާހަކަތައް ދައްކަން އުޅޭނީ... އަހަރެން އެބަޖެހޭތާ ނިދަންދޯ.
އަލްބައިނޯ ކެރޭރާ؛ ޓޮރޯންޓޯގެ ރަށްވެއްސެއް

ގޭގައި ހުރި އެއްވެސް ވިއްކާލުމުގެ ކުޑަނަމަވެސް ފިކުރެއް، ކެރާރާ ނުގެންގުޅެއެވެ. އެއަށްވުރެ، އެ އުފެއްދުންތަކާ މެދު އޭނާގެ ހިތުގައި ފަޚްރުވެރިކަމުގެ ވިންދެއް ޖަހާފަދައެވެ.

އަހަންނަށް ފެންނަ ގޮތުގަ، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އަހަންނަށް އެބަ ހިނގާލެވޭ. މާ ގަދައަކަށް ނޫން. ދުވާލަކު ކިލޯމީޓަރެއް، ދެ ކިލޯމީޓަރެއް ވަރު. ހަމަ ވަރަށް ފައްކާ. ދެން އެހެން ގަޑިތަކުގަވެސް މާ ގަދައަކަށް ނުނިދަން. މާގިނައިން ނިދުމަކީވެސް އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންވިއްޔާ!
އަލްބައިނޯ ކެރޭރާ؛ ޓޮރޯންޓޯގެ ރަށްވެއްސެއް

ކެރޭރާގެ ގެއަކީ، ޓޮރޯންޓޯގައި ހޮވާ "އެކްސެންޓްރިކް ގަރޑަން"ގެ ޓައިޓަލްވެސް 2002 ވަނަ އަހަރު ހޯދި ގެއެކެވެ. ކެރޭރާގެ އަންދާޒާތަކަށް ބަލާ އިރު، އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދާ ގެއާއި ގޯތިތެރެއާއި ބަގީޗާގައި އެކިއެކި ފަރުމާތައް ކުރުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވާ އިސްކުރުތަކުގެ ޢަދަދު އެކަނިވެސް 6 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނައެވެ. 3 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ، ފުޅިމަދު އުނގުރިއާއި، އެތައް ސަތޭކަ ބޮއްޔެއް ބޭނުން ކޮށްފައި ވާ އިރު، ހިސާބުގަނޑުން މީހުން ބޭނުން ނެތިގެން ދޫކޮށްލާފައި ވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުޅޭ ސާމާނުވެސް ފަރުމާތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ކޮށްފައި ވާނެ ކަން ކެރޭރާ ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް