އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ކިއުކަންބާއިން ލިބޭ ފައިދާ

މޫނުމަތި އުޖާލާ ކުރުމަށް ކިއުކަންބާ ވަރެއް ނެތް!

  • ކިއުކަންބާއިން އަވީގެ ހޫނުން ހަންގަނޑު އެނދިޔަނުދީ ސަލާމަތްކޮށްދޭ
  • އެކި ބާވަތުގެ ބިހި ނުވަތަ އެލާޖިކަށް ހައްލު ކިއުކަންބާއިން ލިބޭ
  • ލޮލުގެ ފަރުވާއަށް ވެސް ކިއުކަންބާ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރޭ

ކ. މާލެ | 10 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 16:07 | 4,305

ކިއުކަންބާއިން ހަށިގަނޑަށް ގިނަގުނަ ފައިދާތައް ލިބޭ - އިންޑިއާ.ކޮމް

ރީތިކޮށް ތިބުމަށް އެންމެން ވެސް ލޯބި ކުރެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ތިމާގެ މޫނު މަތި ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށްށެވެ. އެގޮތުން ޚާއްސަ ހަފްލާތަކާއި، ރަސްމިއްޔާތުތަކަށް ތަފާތު ފޭޝަލްތައް ހަދާ މީހުން އުޅެއެވެ. މޫނުމަތި ރީތި ކުރުމަށްޓަކައި އެކި މީހުން އެކި ކަންކަން ކުރަމުންދާއިރު، ތަފާތު އެކި ކެމިކަލްތައް ހިމެނޭ ކްރިމްތައް އުގުޅާ މީހުން ވެސް ވަކި މަދެއް ނޫނެއެވެ. ނަމަވެސް ކެމިކަލެއް ނުހިމެނޭ ގުދުރަތީ އެއްޗެއް މޫނުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ އޭގެ ފައިދާ މާ ބޮޑަށް ކުރާނެ ކަމަކެވެ.

އެގޮތުން ކިއުކަންބާއަކީ ހަންގަނޑަށް ގިނަގުނަ ފައިދާ ލިބޭ މޭވާއެކެވެ. ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބަހައްޓައި ދިނުމާއި، މޫނުމަތި ތާޒާކަންމަތީގައި ބެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރެއެވެ.

ސިއްހީ މާހިރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކިއުކަންބާ އިން ހަންގަނޑަށް އިތުރު އަލިކަމެއް ގެނެސްދިނުމާއި، އަވީގެ ހޫނުން ހަންގަނޑު އެނދިޔަނުދީ ސަލާމަތްކޮށްދެއެވެ. އަދި ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހަމަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށްދޭއިރު، ނަގާ އެކި ބާވަތުގެ ބިހި ނުވަތަ އެލާޖިކަށް ހައްލު ކިއުކަންބާއިން ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މޫނުމަތި މޫދަށް ގޮސްގެން ނުވަތަ މާގިނައިރު އަވީގައި ގުޅެގެން އަދާފައިވާނަމަ ވެސް ކިއުކަންބާ މޫނުގައި ހޭކުމުން އަވަހަށް މޫނުމަތީގެ ކުލަ އަލިވެގެންދެއެވެ.

ކިއުކަންބާ މޫނުގައި ކޭހުކުމަށްފަހު 15 ނުވަތަ 30 މިނެޓް ބަހައްޓަން ޖެހޭ

ތަފާތު އެކި ކަންކަމުން މޫނުމަތީގެ ހަންގަނޑަށް ބަދަލު އަންނައިރު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ދިރިިއުޅޭ މާހައުލު ބަދަލުވުމުން ވެސް ހަމަ އެކިހަލަ އަސަރު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ލޯކައިރި ކަޅުވުމަކީ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލައެކެވެ. ނަމަވެސް ކިއުކަންބާ ބޭނުން ކުރުމުން ލޯކަރި ކަޅުވުމާއި، މޫނުމަތި އޮއިލީވުމާއި، ކުރަކި ވުމާއި އަދި ރޫޖެހުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ. އަދި ކިއުކަންބާއަކީ ލޮލަށް ފަރުވާއެއް ކަމަށްވާއިރު، ލޯ ރަތްވުމާއި ލޮލަށް ވަރުބަލިކަން އިހުސާސް ކުރެވޭނެ ނަމަ، ތުނިކޮށް ކިއުކަމްބާ ފޮއްޗެއް ކަފާލައިގެން ލޯމަތީގައި ބާއްވައިގެން އޮތުމުން ވެސް ވަރުބަލިކަން ގާތްގަނޑަކަށް ބައިގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފިލައި، ލޮލަށް އަރާމު ފިނިކަމެއް ގެނެސްދެއެވެ.

ކިއުކަންބާ ބޭނުންކޮށްގެން ހަންގަނޑަށް އެކިގޮތް ގޮތުން ފަރުވާ ދެވޭއިރު، ކިއުކަންބާ މޫނުގައި ކޭހުކުމަށްފަހު 15 ނުވަތަ 30 މިނެޓް ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. މިގޮތަށް ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން ދެފަހަރު އަމަލުކުރާނަމަ ވަރަށް އަވަހަށް ނަތީޖާ ފެންނާނެ ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ. އެއީ ކިއުކަންބާގެ %95 ފެން އެކުލެވޭ މޭވާއެއް އަކަށްވެފައި ވިޓަމިން ކޭ އަދި ވިޓަމިން ސީ ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވިގެންވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.