raajjemv logo
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއިޑްސް ދުވަސް
ފާއިތުވި އަހަރު ގާތްގަނޑަކަށް 1.7 މިލިއަން މީހުން އެޗްއައިވީއަށް ޕޮޒިޓިވްވި - ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
 
މިދިޔަ އަހަރު 690،000 މީހުންވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވި، މިއީ ވަރަށް މަރުވާ ރޭޓް މަތި ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް
 
މުޅި ދުނިޔޭގައި އެޗްއައިވީ ނުވަތަ އެއިޑްސް ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ 38 މިލިއަން މީހުން
 
އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ މީހަކާއެކު ހުރަހަކާ ނުލާ ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމަކީ އެޗްއައިވީ ޖެހޭ މައިގަނޑު އެއްސަބަބު
ފާތުމަތު ނަހުލާ
3,517
ކ. މާލެ |
1 ޑިސެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 15:15
މި އަހަރުގެ އެއިޑްސް ދުވަހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޢާރަކީ "ގްލޯބަލް ސޮލިޑޭރިޓީ، ރިޒިލިއެންޓް ސަރވިސް"
ގޫގުލް

ޑިސެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހިއުމަން އިމިއުނޯޑިފިޝިއެންސީ ވައިރަސް (އެޗްއައިވީ) ދުވަސް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނައިރު، 1990 ގެ އަހަރުތަކާއަޅާ ކިޔާލާއިރު މިހާރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައި ވީނަމަވެސް އަދިވެސް އެއިޑްސް ހިމެނިފައި ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސިއްހީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ މީހަކާއެކު ހުރަހަކާ ނުލާ ޖިންސީގުޅުން ހިންގުމަކީ އެޗްއައިވީ ޖެހޭ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބެވެ. އެގޮތުން އެޗްއައިވީ އިންފެކްޓްވެފަ ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން ތުއްތު ދަރިފުޅަށްވެސް މި ވައިރަސް ވަރަށް ފަސޭހައިން އަރައެވެ. އެއީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދަރިފުޅު ބަނޑުތެރޭގައި އޮންނައިރުގައްޔާއި ވިހެއުމަށް ފަހު ގާތުންދިނުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެޗްއައިވީ އިންފެކްޝަން ހުރި މީހެއްގެ ލޭ އެ ބަލި ނުޖެހޭ މީހެއްގެ ގަޔަށް އެޅުމުގެ ސަބަބުންވެސް އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި މި ވައިރަސް އާލާވާން ފަށައެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ސިރިންޖު ފަދަ ތަކެތި ހިއްސާކުރުމުގެ ސަބަބުންވެސް އެއިޑްސް ބަލި ފެތުރެން މެދުވެރިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއިން ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާއިރު ފާއިތުވި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި އެޗްއައިވީ ނުވަތަ އެއިޑްސް ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ 38 މިލިއަން މީހުން އެބަތިއްބެވެ. 2019 ގައި އެކަނިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 1.7 މިލިއަން މީހުން އެޗްއައިވީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް މި ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާއިރު މިދިޔަ އަހަރު 690،000 މީހުންވަނީ މިބަލީގައި މަރުވެފައެވެ.

އެޗްއައިވީ އަދި އެއިޑްސް ހުރި މީހެއްގެ ކިބައިން ފެނިދާނެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ދުޅަވުން، ހަމުގެ ކުލައަށް ބަދަލެއް އައުން އަދި ހަންގަނޑު ކުރަކިވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަލީގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ބޮލުގައިރިހުމާއި، ކާހިތްނުވުމާއި، މޫނުމައްޗަށް އަނދިރިވުން ހިމެނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެޗްއައިވީއާ މެދު މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ބައްޔަށް ޓެސްޓުކޮށް ބަލިޖެހިފައިވާ މީހުނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައިނުވާ މި ބަލީގެ ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނައިރު ސިއްޙީ އިތުރު މައްސަލަތަކަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑެވެ.

ނަމަވެސް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިންބުނީ ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތުގައިވެސް އެޗްއައިވީގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް ކަމާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއް ނެތިކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނައިރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝިޢާރަކީ "ގްލޯބަލް ސޮލިޑޭރިޓީ، ރިޒިލިއެންޓް ސަރވިސް" މި ޝިޢާރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް