raajjemv logo
ބްރެއިން ސަރޖަރީ
ދެ ގަޑިއިރުގެ ބްރެއިން ސަރޖަރީއެއްގައި މީހަކު 90 'ސްޓަފްޑް އޮލިވްސް' ހަދައިފި
 
އޮޕަރޭޝަނަކީ، ސިކުނޑީގެ ވާއަތް ފަރާތު ޓެމްޕޯރަލް ލޮބްސްގައި އުފެދިފައިވާ ޓިއުމަރެއް ނެގުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއް
 
އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ އިޓަލީގެ ކެޕިޓަލް ރީޖަންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަންކޮނާގެ ރިޔުނިޓި ހޮސްޕިޓަލްގަ
 
އޭނާ "ސްޓަފްޑް އޮލިވިސް" ތައްޔާރުކުރީ ސާރޖަރީ ކުރަމުން ދިޔައިރު
މުހައްމަދު ފަޒީން
14,181
ކ. މާލެ |
12 ޖޫން 2020 | ހުކުރު 15:35
އަންކޮނާގެ ރިޔުނިޓި ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސާރޖަރީ
ސީބީއެސަް

އިޓަލީގެ އަންހެނެއްގެ ދެ ގަޑިއިރުގެ ބްރެއިން ސަރޖަރީއެއް ކުރަމުންދިޔައިރު، 90 'ސްޓަފްޑް އޮލިވްސް' ތައްޔާރުކޮށްފިއެވެ.

ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އިޓަލީގެ 60 އަހަރުގެ މީހާ ވަނީ އޭނާގެ ބްރެއިން ސަރޖަރީ ކުރަމުންދިޔައިރު، އިޓަލީގެ މާރޗެ ސަރަހައްދަށް ހާއްސަ ކެއުމެއް ކަމުގައިވާ "އެސްކޯލި-ސްޓައިލް" އޮލިވްސް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އޭނާ އެ ކެއުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ، އެއްގަމު މަހާއި ޗީޒް ބޭނުންކޮށްގެން ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވެއެވެ.

އެ އަންހެން މީހާގެ އަތުން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު، ނިއުރޯސަރޖަރީ އޮޕަރޭޝަނުގައި އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި އުފެދިފައިވާ ޓިއުމަރ ވަނީ ނަގާފައެވެ. މި އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވަނީ އިޓަލީގެ ކެޕިޓަލް ރީޖަންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަންކޮނާގެ ރިޔުނިޓި ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނިއުރޯސަރޖަރީ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އަދި މި އޮޕަރޭޝަންގައި ވެސް އިސްކޮށް އުޅުއްވި، ސަރޖަން، ރޮބާޓޯ ޓްރިގްނަނި ވިދާޅުވީ، ވޭތުވެދިޔަ 5 އަަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ 60 އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބްރެއިން ސަރޖަރީ ކުރަމުންދާއިރު، ބަލި މީހާ މޮނީޓަރ ކުރުމަށާއި ބްރެއިން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ބަލި މީހާ ލައްވައި މިފަދަ ބައެއްކަންކަން ކުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަލި މީހާ ލައްވާ މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ގެންދަނީ، ކުރަމުންދާ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތަށް ބަލާފައި ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ސިކުނޑީގެ އެކިބައިތަކުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރާއިރު، އެ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅޭގޮތަށް، އެކި ހަަރަކާތްތައް ބަލި މީހާ ލައްވާ ކުރުވަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ސަރޖަން، ރޮބާޓޯ ޓްރިގްނަނި ވިދާޅުވީ، އިޓަލީގެ 60 އަހަރުގެ އެ އަންހެން މީހާގެ މިއޮޕަރޭޝަނަކީ، ސިކުނޑީގެ ވާއަތް ފަރާތު ޓެމްޕޯރަލް ލޯބްސްގައި އުފެދިފައިވާ ޓިއުމަރެއް ނެގުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
45%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
55%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް