ރިޕޯޓް

ދުނިޔެ
ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވެ އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި، މުދަލަށް ގެއްލުންވުމުގައި މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާގެ އިހުމާލު؟
2 ހަފްތާ ކުރިން
ފަސްޓް ލޭޑީއަށް ފުރައްސާރަކުރުން: ނަފްރަތުން އެއްވެސް ކަމެއް ހާސިލް ނުކުރެވޭނެކަން ހާމަވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅުތައް ބޮޑު ޖޯކަކަށް
2 ހަފްތާ ކުރިން
މުއިއްޒު މޮޅުވުމުން އޭރު އީސީގެ ނުފޫޒެއް ނެތް، މިހާރު ރާގާއި ލަވަ ވެސް ބަދަލުވެއްޖެ
2 ހަފްތާ ކުރިން
އުތުރު ތިލަފަޅުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް - "އިންޑިއާ ސިފައިންނެއް ނުފެނުނު!"
2 ހަފްތާ ކުރިން
"ނުހަނު ގަދަ ހިތްވަރާއި އަޒުމާއެކީ ޖެއްސެވި އުންޑައަކުން، ނުހަނު ބޮޑު ޕޯޗުގީޒުގެ ލަޝްކަރެއް ދިޔައީ ބުރައިގެންތާ"
2 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
އިޒްރޭލުގެ އުދުވާންތަކާހެދި ފަލަސްތީނުން ފޭބި އަބޫ އަމްރާގެ އާއިލާއާ ލީބިޔާއިން ބައްދަލުކުރީ މަރު!
2 ހަފްތާ ކުރިން
ލީބިޔާގައި ބިރުވެރިކަމުގެ އިންޒާރު! "އިންސާނީ ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެ"
2 ހަފްތާ ކުރިން
ކުޅިވަރު
ކުލަބުތައް ޙާލުގައި އޮއްވާ، ބައްސާމާއި މުއިއްޒުއާ ދެމެދު އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ "ޑީލެއް"!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
މޮރޮކޯ ބިންހެލުން: "ކުރިއަށް އޮތީ ފިނި މޫސުން... އަތަކު ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނެތް"
3 ހަފްތާ ކުރިން
ޔާމީން އޮފީސްތަކުގެ ބާރު ކަނޑުވާލައި، ޖަރީމާ ހިންގަން މަގުފަހިކޮށްލި ގޮތް
3 ހަފްތާ ކުރިން
އެމެރިކާއިން އުޅެނީ އުތުރު ކޮރެއާއާ ވާހަކަ ދައްކަން ނުކެރިގެން؟
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މެދުއިރުމަތީގެ ނުތަނަވަސްކަން!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދެވަނަ ބުރު އަދި ނުބޭއްވޭ، މިހާރުވެސް އަނިޔާވެރިކަމުގެ ކުލަވަރުތައް ދަނީ ފެންނަމުން!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ލީބިޔާގެ ޑެރްނާގައި ފެންބޮޑުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20،000ށް އަރާނެ!
3 ހަފްތާ ކުރިން
އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ "އެންމެ ބޮޑު ޑްރެޖަރ" އާއި އެކު ތިލަފުށީ ފޭސް ދޭއްގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
"މީހުންތައް މަރުވަމުން ދިޔައިރު ނަގައިދޭށޭ ގޮވާ ހަޅޭއްލަވަމުން ދިޔަ އަޑު އެހިން...ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ އަމިއްލަ ދެ އަތުން"
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
މޮރޮކޯ ބިންހެލުން: "ގެތަށް ހެލޭ މަންޒަރު ފެނުނު... ހީވީ ބިރުވެރި ހުވަފެނެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެވޭހެން"
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
ސޫރިޔާ އަނެއްކާވެސް އުތުރި އެރުމަކަށް، ބައްޝާރު ބޭނުމެއް ނޫން!
3 ހަފްތާ ކުރިން
ދުނިޔެ
ބޮޑު ދެ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމާއެކު އެމެރިކާއާއި ހުޅަނގު ހީކަރުވާފައި
3 ހަފްތާ ކުރިން