ރައީސް ޔާމީނަށް އިހްލާސްތެރި މެންބަރުން ވަރަށް މަދު، 42 މެންބަރުގެ ވޯޓު މިހާރުވަނީ ހަމަކުރެވިފަ: އަލީ ހުސައިން
7 އަހަރު ކުރިން
ވިސާމްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރައްވަން ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ ލަދުވެތި ނިންމެވުމެއް: ރާއްޖެޓީވީ
7 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރީ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރެވޭނެ: އަލީ ހުސައިން
7 އަހަރު ކުރިން
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލާ: މައުމޫން
7 އަހަރު ކުރިން
ޤާސިމްގެ އޮފީހާއި ތަންތަން ފާސްކުރުމުން ފެންނާނީ ޔާމިން ހޮވަންކުރި ޚަރަދުގެ ތަފްސީލް: އަމީން
7 އަހަރު ކުރިން
ވޯޓުދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
1.3 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުުލުހުން އަތުލައިގެންފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ގާސިމްގެ ފޯނު އަތުލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ނަގައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ކޮށްދެނު ކަމެއްނެތް، ރައްޔިތުންގެ ނިކަމެތިކަން ދަނީ އިތުރުވަމުން: ޝިފާ
7 އަހަރު ކުރިން
މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ޒައިދުލް އަމީން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ސިޔާސީ ފުރައްސާރަކުރުން ރައީސް ޔާމީން ހުއްޓަން ޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު
7 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ މައްޗަށް ކުރި ތުހްމަތާ ގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެނުނު:ހިސާން
7 އަހަރު ކުރިން
ފުލުހުން ހިންގީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޖަރީމާއެއް: ޖޭޕީ
7 އަހަރު ކުރިން
ވިސާމުގެ މައްޗަށް ސަބިތުނުވި މައްސަލަ ޕީޖީއިން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމްގެ ގެ އާއި ދެ އޮފީހެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގައި މިދަނީ ސުވާލުކުރަމުން: އެޗްއާރުސީއެމް
7 އަހަރު ކުރިން
ހުޅުމާލޭ ފިހާރައެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ރ އަދި ބ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރައްވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ތޮއްޔިބް ދޫކޮށްލުމަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވިސާމުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަން: ޕީޖީ
7 އަހަރު ކުރިން