ކ. މާލެ
|
22 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:38
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 92 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ހުށަހަޅާފައިވޭ
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 92 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ހުށަހަޅާފައިވޭ
ޕޮލިސް
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި 23 މައްސަލައެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފި
 
ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ޖުމްލަ 213 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވޭ
 
ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 164

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި 23 މައްސަލައެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުގައި ބުނެފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ޖުމްލަ 213 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ 92 މައްސަލަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރާ މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން ޖިންސީ އަނިޔާގެ 23 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ހަމަމިއާއިއެކު، އިހުމާލުގެ 20 މައްސަލަ އާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ކުރާތަން ކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ ފެނުމުގެ 16 މައްސަލަ އާއި ޖިސްމާނީ އަނިޔާގެ 15 މައްސަލަ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ 3 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

އަދި ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުގެ 6 މައްސަލަ އާއި އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން ގަނާ ލިބުމުގެ 4 މައްސަލައިގެ އިތުރުން ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ 2 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. އަދި މިނޫންވެސް އެހެން ބާވަތުގެ އަނިޔާގެ 3 މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެޓެންޑްކުރެވިފައިވެއެވެ.  

ވަކި ޖިންސަކަށް ވީތީ ކުރާ އަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާގެ 39 މައްސަލަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ކުރުމުގެ މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން، މިބާވަތުގެ 18 މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި، ނަފްސާނީ އަނިޔާ ކުރުން ނުވަތަ އަނގަ ބަހުން ކުރެވޭ އަނިޔާގެ 10 މައްސަލަ އާއި ޖިންސީ އަނިޔާގެ 4 މައްސަލަ، ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމުގެ 6 މައްސަލަ އަދި އިހުމާލު ގެ 1 މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެޓެންޑްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި 25 މައްސަލައެއް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކުދިން ބެލުމުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ 13 މައްސަލައާއި ކުދިންނާއި ބައްދަލުކުރުމުގައި ޖެހޭ 11 މައްސަލަ އަދި ދަރިންގެ ޚަރަދު ދިނުމުގައި ޖެހޭ 1 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުން ދިނުމާއި އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުމާއި ގުޅޭ 14 މައްސަލަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން 13 މައްސަލަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 12 މައްސަލައާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާފައިވާ 1 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

ކުށުގެ ވެއްޓަށް ހުށަހެޅިދާނެފަދަ އަމަލުތަކާއި ގުޅިގެން 4 މައްސަލައެއް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަސް ހުށަހެޅި އެޓެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންގެ އަޚުލާޤާއި ގުޅުން ހުރި 23 މައްސަލައެއް ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ސްކޫލަށް ދާން ބޭނުން ނުވުމުގެ 8 މައްސަލަ އަދި ގެއިން ނިކުމެގެން ދިއުމުގެ 5 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. އަދި މިނޫންވެސް އެހެންބާވަތުގެ އަޚުލާޤީ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި 10 މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި 3 މައްސަލައެއް ސެޕްޓެމްބަރ މަހު މިނިސްޓްރީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ 2 މައްސަލަ އަދި ތަޢުލީމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ 1 މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެޓެންޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަކީ 164 އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގައި ދައުލަތަށް އަލަށް 1 ކުއްޖަކު ނެގިފައިވާއިރު، 4 ކުއްޖަކު އާއިލާއަށް ރީއިންޓަރގްރޭޓް ކުރެވި، 1 ކުއްޖަކު ފޮސްޓަރކުރެވުނެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް