"އިއްތިފާގު" ރިމޭކް ހަދާއިރު ލީޑްރޯލް ކުޅެން ޝާހުރުކް ހާން ބޭނުން، އެކަމަކު އެކަން ވާކަށް ނެތް
7 އަހަރު ކުރިން
ވައިޓް ހެލްމެޓްސް ޖަމާޢަތް އޮސްކާއަކަށް ނުދާނެ
7 އަހަރު ކުރިން
"އަމާނާތް" ބަލަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް
7 އަހަރު ކުރިން
މާދަމާ "ރިންގް އޮފް ފަޔާ" އިރުކޭތަ ހިފާނެ:ނާސާ
7 އަހަރު ކުރިން
ސްކްރިޕްޓްގެ މައްސަލަގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެއްމޭޒަކަށް އައުމަށް ޒަރީރަށް ރަވީ ގޮވާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
"ރަންގޫން" ގައި އަހަރެންގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ވަނީ އުނިކޮށްފައި: ކަންގަނާ
7 އަހަރު ކުރިން
"ތައިމުރު" ގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އުޅުނިން: ސައިފް
7 އަހަރު ކުރިން
"ޑަންގަލް"ގެ ކާމިޔަބަށްފަހު އާމިރު ޚާން "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އާ އެކު ނިކުންނަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އަނުޝްކާ އޭނާގެ ފިލްމީ ކެރިއަރާ މެދު ދެކެނީ ކިހިނެއް
7 އަހަރު ކުރިން
ސަލްމާން ހާންގެ "ޓިޔުބްލައިޓް" ފުރަތަމަ ޓްރައިލާ އެޕްރީލް މަހު
7 އަހަރު ކުރިން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަލަ މީހާ ބަރުދަން ލުއިކުރަން ރިތިކްގެ މަންމަ 10 ލައްކަ ރުޕީސް ދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
"ލޯބިވާކަން" ކޮޕީ އެއް ކަމަށް ބުނާ މީހުންނަށް ކުޑަ އިއްބެ ރައްދު ދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
ބެލް އަދި ހަމޮއިނީ ގްރޭންޖާގެ ރޯލުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއްވޭ: އެމާ ވޮޓްސަން
7 އަހަރު ކުރިން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަލަމީހާ: ސަލްމާން ޚާންގެ ވަރަށް ބޮޑު ފޭނެއް!
7 އަހަރު ކުރިން
"ދިޔާ އޯރު ބާތީ ހަމް"ގެ ފޭނުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް
7 އަހަރު ކުރިން
"ގާޒީ" ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކުޑައިއްބެގެ "ލޯބިވާކަން ލަވައަކުން ބުނެލާ" ދެ ދުވަސް ތެރޭ 25،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
"ޖޮލީ އެލްއެލްބީ 2" އަކްޝޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބް ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
މި ވީޑިއޯ ދުށިންތަ؟ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އަންނަ ވަރުވޭ!
7 އަހަރު ކުރިން
އެކްޓްރެސް ފަރީދާ ޖަލާލް މަރުވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައި ވަނީ ދޮގު ހަބަރު
7 އަހަރު ކުރިން