އާލިއާ ބަޓާއި އޭނާގެ ބައްޕައަށް މަރުގެ އިންޒާރު
7 އަހަރު ކުރިން
ބަލިވެ އިން ބިޔޯންސޭގެ ބަދަލުގައި ލޭޑީ ގާގާ ކޯޗެލާއަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ރާނީގެ އެނބުރި އައުން ތަފާތު ގޮތަކަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ސައިފް އަލީ ޚާންގެ "ޝެފް"ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު އާއްމުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސެކްސް ސްޕެއިން ސަރުކާރުން އުފައްދާ މިނިސްޓަރަކު އައްޔަން ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އާލިޔާ ބަޓް އޭނާގެ ބައްޕައަކީ ދޮގު ހަދާ މީހެކޭ ބުނަނީ ކީއްވެ؟
7 އަހަރު ކުރިން
"މަލިކާ" ޚާއްސަ ސްކީރިންއެއް މިރޭ އޮންނާނެ
7 އަހަރު ކުރިން
"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް"ގެ އާ ޓްރެއިލަރއެއް ނެރެފި
7 އަހަރު ކުރިން
އެކްޓްކުރަން ފުރުސަތު މިލިބުނީ އަދިކިރިޔާ!
7 އަހަރު ކުރިން
އިރްފާން ޚާންގެ ދަރިފުޅު ބޮލީވުޑަށް!
7 އަހަރު ކުރިން
ބެސްޓް ޕިކްޗަރގެ އޮސްކާ އޮޅިގެން "ލާލާ ލޭންޑަށް" ދީފި!
7 އަހަރު ކުރިން
އޯމް ޕޫރީގެ މައްސަލައިގައި ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ ހިތްހަަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޒަމާނީ ބަދަލުތަކާ އެކު ނޮކިއާގެ އިހުގެ ފޯނުތައް މާކެޓަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ޓްރަމްޕްގެ އިމިގްރޭޝަން ގަރާރާއި ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖްކުރި އިރާންގެ ފިލްމު ޑިރެކްޓަރަށް އޮސްކާ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ކަންގަނާއާއި އެކު ފިލްމު ކުޅެން ދެކޮޅެއް ނުހަދަން: ޝާހުރުކް
7 އަހަރު ކުރިން
"ރަންގޫން" އަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި މާބޮޑު ކަމިޔާބީއެއް ނުލިބޭ
7 އަހަރު ކުރިން
"އިއްތިފާގު" ރިމޭކް ހަދާއިރު ލީޑްރޯލް ކުޅެން ޝާހުރުކް ހާން ބޭނުން، އެކަމަކު އެކަން ވާކަށް ނެތް
7 އަހަރު ކުރިން
ވައިޓް ހެލްމެޓްސް ޖަމާޢަތް އޮސްކާއަކަށް ނުދާނެ
7 އަހަރު ކުރިން
"އަމާނާތް" ބަލަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އުފާވެރި ޚަބަރެއް
7 އަހަރު ކުރިން
މާދަމާ "ރިންގް އޮފް ފަޔާ" އިރުކޭތަ ހިފާނެ:ނާސާ
7 އަހަރު ކުރިން