ސަންޖޭ ދަތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ބަޔޮޕިކާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ޓައިގަރ ޒިންދާ ހޭ" އާ އެއްދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކުރަނީބާ؟
7 އަހަރު ކުރިން
ޓްރިޕަލް އެކްސް ފްރެންޗައިސްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމަށް އިންޑިޔާގައި ތިން ދުވަސް ތެރޭ 17.5 ކްރޯޑް ރުޕީސް
7 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރު ފިލްމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އާތިފް އަސްލަމް އަންހެން ފޭންއަކަށް ހިމާޔަތް ދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޒަޚަމްތަކުން ލަވަ އުފައްދާ އިންޑޮނޭޝިޔާގެ އަންހެނެއް
7 އަހަރު ކުރިން
ޖޮނީ ޑެޕްގެ ކުރީގެ ބިޒްނަސް މެނޭޖަރުންނާ ދެކޮޅަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަޢުވާއެއް އުފުލަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ދުވަސް ތެރޭ ފިލްމަށް 12.47 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ވިހެއިތާ އެއް މަސް ނުވޭ، އަނެއްކާވެސް އެނބުރި މަސައްކަތަށް ރުޖޫޢަ ވަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ނޮމިނޭޝަންތައް އޮންލައިންކޮށް އިޢުލާންކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް ޑަންގަލް
7 އަހަރު ކުރިން
އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ދުވަހަކު ވެސް ކާޖަލް ދެން އަލުން އަނބުރާ ނާންނާނެ: ކަރަން ޖޯހަރު
7 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާގެ 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މައިން ބޮން ދެނެގަންނަ ޑްރޯންއެއް އުފައްދައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ 97 އިންސައްތަ ބިނާވެފައިވަނީ "ސްޓާރޑަސްޓް" ގެ މައްޗަށް
7 އަހަރު ކުރިން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފިނި "އާބާދީ"
7 އަހަރު ކުރިން
ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ޓްރިޕަލް އެކްސް: ދަ ރިޓާރން އޮފް އެކްސޭންޑަރ ކޭޖް" ގެ ތަރިން މުމްބާއީއަށް
7 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިޔާގައި އަލަށް ސެނިޓަރީ ނެޕްކިން އުފެއްދި މީހާގެ މައްޗަށް ބަޔޮޕިކެއް ނެރެނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ޝާހުގެ ދެ ފިލްމު މިއަހަރު ތެރޭގައި، ބަލިވެ އުޅެމުންވެސް ފިލްމްފެއަރ ނޮމިނޭޝަން ޕާޓީގައި ބައިވެރިވި
7 އަހަރު ކުރިން
"ބަޖްރަންގީ ބައިޖާން" ގެ ކުޑަކުއްޖާ ކަރިޝްމާއާ އެކު
7 އަހަރު ކުރިން
އަރްޖުން ރާމްޕާލް ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުންނަނީތަ؟
7 އަހަރު ކުރިން
ފިލްމު "ކޮންގް: ސްކަލް އައިލޭންޑް" ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން