ލުއި ޚަބަރު
ޕްރިޔާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ރަންވީރު ސިންގް އާއި އެކު
6 އަހަރު ކުރިން
ސުޕާރީގެ އަގު ބޮޑު ކުރުމުން ރާޅުގަނޑު ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުން ނިކުމެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ކުއެންޓިކޯގެ ފަހު އެޕިސޯޑް ނެގުމަށް ޕްރިޔަންކާ އަޔަލޭންޑަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ތައިމޫރަށް ފާއިޒު ކިޔަން އުޅުނު:ކަރީނާ
6 އަހަރު ކުރިން
ބްލެކް ޕެންތާއަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު
6 އަހަރު ކުރިން
ސްރީދޭވީގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ނެރެނީ
6 އަހަރު ކުރިން
މަދޫރީއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ހުޅުވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އޮބާމާ އާއި މިޝޭލް ޓީވީ ޝޯއެއް ގެނެސްދެނީ
6 އަހަރު ކުރިން
މަހާތަމާ ގާންދީ ސޮއިކުރި ފޮޓޯއެއް 27 ލައްކަ ރުޕީސްއަށް ވިއްކާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސަނީ ލިއޯންގެ ހަޔާތަށް ވެސް ސީރީޒެއް ނެރެނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ޝާހުގެ ޑޮން 3 ގައި ލީޑުން ފެންނާނީ އާ އަންހެން ތަރިއެއް
6 އަހަރު ކުރިން
ތިޔަ ލޯތްބާއި ދުރަށް: އެޑިޓިން އާއި ޑަބިން ނިމިއްޖެ  
6 އަހަރު ކުރިން