މިއަހަރު ބޮލީވުޑްގައި ކުޅޭނެ ފިލްމުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން: ޕްރިޔަންކާ
7 އަހަރު ކުރިން
ވިނޯދް ކަންނާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން "ބާހްބަލީ2" ޕްރިމިއާ ކުރުން ކެންސަލްކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ވިނޯދު ކަންނާ އުމުރުން 70 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ސަލްމާންހާންގެ 3 ބޮޑީގާޑުން ވަކިކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
އީޝާ ޑިއޯލް ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަނޑުބޮޑު!
7 އަހަރު ކުރިން
"ބޫމީ"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
"އިލް ނޮއިސް" މިރޭ ބޮޑު ސްކްރީނަށް!
7 އަހަރު ކުރިން
"ހައެ ހައެ" ލަވައިގެ އެއްވެސް އާޓިސްޓަކާއިމެދު ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ނުހިންގާ، އެއީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސް
7 އަހަރު ކުރިން
ފަރްހާން އާއި އަދޫނާ ވަރިވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ހޮލީވުޑަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ސަލްމާން
7 އަހަރު ކުރިން
"ބާހްބަލީ 2" އަށް އަނެއްކާ ވެސް ރެކޯޑެއް
7 އަހަރު ކުރިން
"ޑެޑް ޕޫލް"ގެ ދެވަނަ ބައި ނެރެނީ
7 އަހަރު ކުރިން
"ޓިއުބްލައިޓް" ޓްރެއިލާ އާންމު ކުރާނީ މެއި 10 ގައި
7 އަހަރު ކުރިން
މި އެވޯޑް އަހަންނަށް ހައްގު ނޫނިއްޔާ މި ގެންދޭ: އަކްޝޭ
7 އަހަރު ކުރިން
 އޮލިމްޕަސް ހުންނަ މަގު ހަދާތީ "މީލޯތްބަކީ" ދެއްކުން މެދުކަނޑާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
"ނޫރަށް" އެހާ ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު
7 އަހަރު ކުރިން
އެންޖެލީނާ ޖޯލީ މުއްސަންޖަކާ "ޑޭޓް" ކުރަނީ؟
7 އަހަރު ކުރިން
މިސްޓަރ ބީން އެނބުރި އައުންވެސް އެހާ މަޖާވާނެ
7 އަހަރު ކުރިން
"ޑިއާ ޒިންދަގީ"އަށް ފަހު އާލިއާ އާއި ޝާހް އަނެއްކާ ވެސް އެއް ފިލްމަކުން
7 އަހަރު ކުރިން
"ޑަންގަލް" އިން އާމިރަށް ދީނާނާތު މަންގޭޝްކަރު އެވޯޑް
7 އަހަރު ކުރިން