20% ޑިސްކައުންޓް ލިބޭގޮތަށް އައިކެއަރއިން އީދު ސޭލް ފަށައިފި
2 މަސް ކުރިން
ސިންގަޕޯރ އެއަލައިންސްގެ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގައި ދޭތާ 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސްގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް ލިބޭ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
2 މަސް ކުރިން
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ އިންޑިއަން އޯޝަން ކެޓަގަރީއިން ރާއްޖެ 9 އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ
2 މަސް ކުރިން
ސިމްޑީ ރަމަޟާން ޕްރޮމޯޝަން 2024ގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި
2 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަދިޔާފޮށިން އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު!
2 މަސް ކުރިން
އުރީދޫ އާއި ޤިބްލަ ހައްޖު އަދި އުމްރާ ގުރޫޕާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އުމްރާ ދެ ދަތުރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު!
2 މަސް ކުރިން
"ފަވަަރަ"އިން ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭ ލިމިޓް 200،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
މިރުސް، ކާށި އަދި ހިކަނދިފަތުގެ އަގު ވެސް ބޮޑު
2 މަސް ކުރިން
ރޯދަ ބާޒާރު: އެންމެ އަގުހެވީ ކަރާ، އެންމެ އަގުބޮޑީ ލުނބޯ
2 މަސް ކުރިން
މިރޯދަމަހުވެސް އުރީދޫ ގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަދިޔާފޮށި!
2 މަސް ކުރިން
ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް 78 ޓަނުގެ މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއާކޮށްފި
2 މަސް ކުރިން
ރޯދަ މަހު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާގޯ އުފުލާ ބޯޓުފަހަރަށް ޖާގަ ލިބޭނެ، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަވަހަށް މުދާ ކްލިއަރ ކުރެވޭނެ: ސީއީއޯ ވަޖީހު
2 މަސް ކުރިން
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ޕަރސަނަލް ފައިނޭންސިންގ މިހާރު ވަގުތުން ލިބޭނެ
3 މަސް ކުރިން
ޖެނުއަރީ މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ދަށަށް
3 މަސް ކުރިން
ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ "މިސް ޑިޔޯ ޕާފުމް" ލެކިއުޓް އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
3 މަސް ކުރިން
މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހު އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު %7 އިތުރު
3 މަސް ކުރިން
ސަންސިލްކް ރީލޯންޗް - 250 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނާއި އެކު ކާމިޔާބު އިވެންޓެއް
3 މަސް ކުރިން
ދިވެހިންނަށް އެންމެ ކަމުދާ މަންޗީ މާރީ ބިސްކޯދުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ޕިރަމިޑުން
3 މަސް ކުރިން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ގުޅި އަދި ކެޔޮދޫގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
3 މަސް ކުރިން