އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
މަޖިލިސް 2019

ރާއްޖެއަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ކަރާމާތްތައް ގަބޫލުނުކުރާ ގައުމުތަކުން މީހުން ގެނައުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: އަލީ ހުސެއިން

  • އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ ތިން އަހަރުގައި ވެސް މި ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިއެއް ނުވާތީ
  • ބިލް ހުށަހެޅުމުގެ މަގްސަދަކީ ކޮމެޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވި
  • ބިލް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޮނުވިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް

ކ. މާލެ | 4 ޑިސެންބަރ 2019 | ބުދަ 14:52 | 2,679

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ޙުސައިން - މަޖިލިސް

އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ކަރާމާތްތައް ގަބޫލު ނުކުރާ ގައުމުތަކުން މީހުން ރާއްޖެ ގެނައުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލީ ހުސެއިން މިހެން ވިދާޅުވީ މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން (އިންސާނުންގެ ވަގުފާރި) ހުއްޓުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގައި އަޅުވެތިކަން ނައްތާލާ މީހުން އަޅުވެތި ކުރުމަކީ އެއީ އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ އަޅުންގެ ގޮތުގައި މީހުން ނުގެންގުޅެވޭނެ ކަމަށް ތަހުޒީބު މުޖުތަމައުތައް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އަޅުން ނުގެންގުޅެވޭނެ ކަމަށް މުއާހަދާތަކުގައި ސޮއިކޮށް، އަޅުން ގެންގުޅުން މަނާކޮށް، މިތިބެނީ މީހުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ނުގެންގުޅެ، މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމަށް އިގުރާރުވެގެން ކަމަށެވެ.

އިންސާނީ ކަރާމާތް ގަބޫލު ނުކުރާ އިންސާނީ ހައްގަކީ އޮންނަ އެއްޗެއްކަން ގަބޫލުނުކުރާ ގައުމަކުން މި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްތެރިން ގެނައުން ހުއްޓާލަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އިންސާނުން ކަމަށް، އިންސާނީ ހައްގު މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮންމެވެސް އިންސާނީ ހައްގުލިބިގެންވާކަން، އިންސާނީ ކަރާމާތް ލިބިގެންވާކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ސަރުކާރުތައް އެބަހުރި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި. އެހެންމަ އެފަދަ ސަރުކާރުތައް އޮންނަ ގައުމުތަކުން މީހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައިމާ މިވާގޮތަކީ އެގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން ބަލައެއްނުލާ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދަނީ ކިހިނަކުންތޯ، އެމީހުންނަށް މުސާރަލިބޭތޯ، އެމީހުން އުޅެނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ، އެމީހުންގެ އަނބިދަރިންގެ ގާތަށް އާދެވޭތޯ، އެމީހުންނަށް ޗުއްޓީ ލިބޭތޯ، އެމީހުން މީހަކު މަރުވިޔަސް ކޮންމެ ހާލެއްގައި ޖެހުނަސް މިއިން ގައުމެއްގެ ސަރުކާރަކުން ބަލައެއްނުލާ.

~ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ޙުސައިން

މި ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދުވެސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ކަންތައްތައް އޮތީ ކަންބޮޑުވާ ހާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ. ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ އޭނާ މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުވުމަށް ފަހުގައި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ބޭރުމީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވަމުންދަނީ ކީއްވެގެންތޯ ރައްޔިތުން ސުވާލު ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރަނީ ވަކި ބަޔަކު ރަވާއިގެން ވަކި މަގުސަދެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މިއަދާ ހަމަޔަށް އެ ކަމަށް ހައްލެއް އައިސްފައި ނުވާ ސަބަބުކަމަށެވެ.

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު -- ފޮޓޯ: މަޖިލީސް

މިއަދާ ހަމަޔަށް މި މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވުމަށް ފަހުވެސް އަޅުގަނޑާ އެންމެ ގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލަކީ ރާއްޖެ އެތެރެވާ މީހުން ހުއްޓުވަން ކީއްހޭ ކުރަނީ؟ ތިމަންނާމެން ގަވާއިދުން އެ އޮންނަ އުސޫލުން މިކަން ކުރަން ވެއްޖިއްޔާ 6 މަސް 7 މަސް އެބަ ނަގަޔޭ މީހަކަށް ކޯޓާ ހޯދާދޭން. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖެއިން އެއްވެސް ފްލައިޓެއް އަދި ނާދެޔޭ 50، 60 މީހުން ލޭބަރުންގެ ގޮތުގައި ނާންނަ ފަހަރެއް ނުދޭ.

~ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙުސައިން ޒިޔާދު

މެމްބަރު ޒިޔާދުވެސް މިކަމާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައިވާއިރު މި ބިލް ހުށަހެޅުއްވި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު ވިދާޅުވީ މެމްބަރު އެ އިސްލާހުތައް ހުށަހެޅުއްވީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއްގެނައުމަށްޓަކައި މަޖިލީހުން ކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު ވިދާޅުވީ މި ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ، ކޮމެޓީ މަރުހަލާއަށް ދާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ މިވަގުތުވަނީ ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގް ވޮޗްލިސްޓުގެ ޓިއަރ 2 ގައިކަން ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގް ވޮޗްލިސްޓަކީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގް އޮތް މިންވަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކުވައިދޭ ލިސްޓެކެވެ.

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު

މި އިސްލާހު އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހަޅައިގެން ކޮމެޓީ ސްޓޭޖުގައި، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން އެބަ ބަހައްޓަން ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެ މިވަގުތު މިވަނީ ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގް ވޮޗްލިސްޓުގެ ޓިއަރ ދޭއްގައި ކަމަށް. ދަރަޖަ ދޭއްގައި. ދަރަޖަ ތިނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެއްޓޭނެ. ކުރިއަށް އޮތް ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ހަތް މަސްދުވަހުގެ ތޭރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އަޅަން ޖެހޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުލަތަށް ފާހަގަކޮށްދީފައިވާ، ދިވެހި ދައުލަތަށް، މުއައްސަސާތަކުންނާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުންނާއި އަދި ޚާއްސަކޮށް ޔޫއެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެން ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޓިއަރ ތިނަކަށް ވެއްޓޭނެ.

~ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު

މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ޓިއަރ ތިނެއް ނުވަތަ ތިން ވަނަ ދަރައްޖައަށް ރާއްޖެ ވެއްޓިގެންދިއުމަކީ ރާއްޖެއަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިއުމަނެޓޭރިއަން އެއިޑް ފިޔަވާ އެހެން މުހިއްމު އެހީތައް ކެނޑިގެން ދިއުން ކަމަށެވެ. މެމްބަރު ވިދާޅުވީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކޮންމެ އިސްލާހެއްވެސް ގެންނަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށެވެ.

އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވަމުން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ތިން އަހަރުގައި ވެސް މި ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމެޓީގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮންމެހެން ލަފާ އަރުވާ ފަރާތްތަކާއި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ މުއައްސަސާތައް އެ ކޮމެޓީގައި ހިމެނުމުން ކޮމެޓީގެ ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ މަގްސަދަކީ އެ ކޮމެޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. މެމްބަރު ޖީހާން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަކީ މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 14 އިން 8 އަކަށް ބަދަލުކުރުމަށެވެ.

މި ބިލް ބަލައިގަނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޮނުވާލެވުނީ .. މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއިއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.