ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2024 | ބުރާސްފަތި 13:33
ކުކުޅު ބިސް
ކުކުޅު ބިސް
މިހާރު
ބިސް ވިއްކުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ސަމާލުވުން
ކުކުޅު ބިސް ވިއްކުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
އެހެން ކާބޯތަކެތި ތަގައްޔަރު ނުވާނެހެން އައިސް އަލަމާރިގައި ބިސް ރާއްކާކުރަންޖެހޭ
 
ނަޖިސް ހަރުލާފައި ނުވަތަ ބިހުގެ ތޮށި ހަޑިވެފައި ހުންނަ ބިސް ނުގަތުމަށް އެދިފައިވޭ
 
އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

ކުކުޅު ބިސް ވިއްކުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއޮތޯރިޓީން ބުނީ ކުކުޅު ބިސް ވިއްކުމާއި ގެންގުޅުމާއި އަދި ރައްކާކުރުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބިސް ވިއްކުމާއި ގެންގުޅުމާއި ރައްކާކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނަޖިސް ހަރުލާފައި ނުވަތަ ބިހުގެ ތޮށި ހަޑިވެފައި ހުންނަ ބިސް ނުގަތުމާއި، ފިނިކޮށް އައިސް އަލަމާރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ބިސް ގަތުމަށް އިސްކަން ދިނުމާއި ބިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހު ބެލުން އަދި މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުންނަ ބިސް ބޭނުން ނުކުރުން، ރެނދުލާފައި ހުންނަ ބިސް ނުގަތުން، ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބިސް ނުގަތުން، ބިސް ދޮވެގެން ބޭނުން ނުކުރުން (ބިސް ދޮވުމުގެ ސަބަބުން ބިހުގެ އެތެރެއަށް ޖަރާސީމާއި ކެމިކަލް ވާސިލުވުމަށް މަގުފަހިވޭ) އަދި އެހެން ކާބޯތަކެތި ތަގައްޔަރު ނުވާނެހެން އައިސް އަލަމާރިގައި ބިސް ރާއްކާކުރުމަށް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އެދިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ އޮތޯރިޓީން ވަނީ ރޯނުފިލުވައި ހުންނަ ބިސް ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފިނިހޫނުމިނުގައި ބެހެއްޓުން އަދި މިފަދަ ތަކެތި އައިސްއަލަމާރިން ބޭރުގައި 2 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ނުބެހެއްޓުމަށް އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް