ސިއްހީ ދާއިރާގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން މަގާމަށް ކުފޫ ހަމައެއްނުވޭ: ދިރާސާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމަކީ އައްޑޫގައި އިތުރު ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރުވަން ލިބޭ ފުރުސަތެއް: އިއާދު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސިފައިންގެ އަހަރީ ބަޑި މުބާރާތް ނިންމާލައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޕްރިންސިޕަލުން ފެންވަރު ރަނގަޅު ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކާއި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ވެބިނަރއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވޭ: އެޗްއާރްސީއެމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ގޭންގް މާރާމާރީތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއާ ދޭތެރޭ ކަންކަން ކުރާ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާ ބައި އިލެކްޝަން: އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ނެޝަނަލް އައިޑީ ކާޑުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓަށް ހޯމަ ދުވަހު ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގ އާއި ބެހޭ އެގްޒިބިޝަން އެއް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ބާއްވަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ޚާއްސަ ޙައްލުތަކެއް ބޭނުންވޭ: ޝާހިދު
1 ހަފްތާ ކުރިން
މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާ ބަގީގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ބަގީތައް ވިލިމާލެއަށް ގެންގޮސްފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދިވެހި ސަރުކާރުން އިރާނާއެކު އަލުން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކުރަނީ
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބައިނަލްއަގްވާމީ މާލީ ނިޒާމުގައި ކުދި ދައުލަތްތަކުގެ އަޑު އިވެން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ރައީސް ފަތުރުވެރިކަން ދެމެހެއްޓެވި ގޮތަށް ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ތައުރީފު
1 ހަފްތާ ކުރިން
ރައީސް ސާލިހު ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ރައީސާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް އެބަ ހުރި: ދިރާސާ
1 ހަފްތާ ކުރިން
އެހެން މައްސަލަތައް ހުއްޓާ ރައީސް ޔާމިން ގެ މައްސަލަ އަވަސްވުމަކީ ކޯޓުތަކަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޮތުން ކަމަށް ނުވޭތޯ އިބުރާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި
1 ހަފްތާ ކުރިން
ޑަބްލިއުޑީސީގެ ބައި އިލެކްޝަން މިއަހަރު ބާއްވާނީ ޖޫން މަހު
1 ހަފްތާ ކުރިން