ސައުދު ފަދައިން އެހެން މެންބަރުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ ކޮޅަށް އަރާވަޑައިގަތުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ކަނޑާލި އިނާޔަތްތައް އަނބުރާ މަޚުލޫފަށް ދޭން ޖެހިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ފިރިހެން ކުއްޖަކާއެކު ގަދަކަމުން ޖިންސީގުޅުން ހިންގި މީހަކު ވޭމަންޑޫން ހައްޔަރުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ހަނީފް ހައްޔަރުކުރީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސަރުކާރުގެ އަގު ވައްޓާލާތީ ކަމަށް ބުނެ: ހަސީން
7 އަހަރު ކުރިން
ސިޔާސީ ލީޑަރުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްގެންނެއް ނޫން، ހަމަ މިސަރުކާރު ބަލިކަށިވީ: ހިސާން
7 އަހަރު ކުރިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރު މަމްނޫން ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަނާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
އަބްދުﷲ ރިޔާޒުގެ މައްޗަށް ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ދަތިކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދޭ އެއްވެސް ހައްގެއް ދޫކޮށް ނުލާނަން: ރައީސް މައުމޫން
7 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސީ ތާއީދު އެ ދަނީ ފުނޑެމުން، ސައުދުގެ ނިންމެވުމަށް މަރުހަބާ: ރައީސް ނަޝީދު
7 އަހަރު ކުރިން
މިިހުރީ ރައީސް މައުމޫނާއެކު، މި ގޮތުގައި ދެމިހުންނާނަން: މެމްބަރު ސައުދު
7 އަހަރު ކުރިން
ސައުދު ނެންގެވި ފިޔަވަޅު ނަންގަވާނެ އެތައް މެމްބަރުން އެބަތިއްބެވި: ފާރިސް
7 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ސައުދު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ގުޅިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ޔާމީނަކީ މައިނޯރިޓީ، ބަލިކުރާނަން: އަބްދުﷲ ރިޔާޒު
7 އަހަރު ކުރިން
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިރޭ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވަން އަންގައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ރާއްޖެޓީވީގެ އަބުރު ފަންޑަށް ކުރެންދޫގެ 8،800 ރ.
7 އަހަރު ކުރިން
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިޔާތަކުގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން: ރައީސް އޮފީސް
7 އަހަރު ކުރިން
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ކުދިންނަކީ އޯޓިސްޓިކް ކުދިން: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
7 އަހަރު ކުރިން
ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް ގާސިމް އަޑާއި ފޮޓޯ ނަގައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ވިލާގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލުނުވުމުން ޝަރީއަތަށް ފޮނުވައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ގެޓްސެޓް ލޯނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
7 އަހަރު ކުރިން