އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެޗްޕީއޭ

ރިޒޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ރަށަށް ދެވޭނީ އެރިޒޯޓެއްގެ އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ފުރާތާ 14 ދުވަސްފަހުން: އެޗްޕީއޭ

  • ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރިޒޯޓަށް ދެވޭނެ
  • ފަތުރުވެރިން ފުރުވަން ދާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން އެއަރޕޯޓަށް ދެވޭނެ
  • ރިޒޯޓުތަކަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖެޓީއާހިސާބަށް ދެވޭނެ

ކ. މާލެ | 26 މާރޗް 2020 | ބުރާސްފަތި 01:24 | 5,099

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި - tripdesignermaldives.com

ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުން އެހެން ރަށަކަށް ދެވެނީ އެރިޒޯޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ އެރިޒޯޓުން ފުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 14 ދުވަސްފަހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ރިޒޯޓުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައްއަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު، ރިޒޯޓުތަކުން މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުމާއި، ރަށްރަށުން ރިޒޯޓުތަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ހުއްޓައިލުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އެއް ރިޒޯޓުން އަނެއް ރިޒޯޓަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން ވެސް ވަނީ އެޗްޕީއޭއިން ހުއްޓުވާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މިހާލަތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިސްތިސްނާވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރިޒޯޓަށް ދިއުމާއި، ފަތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމަށްޓަކައި އެއަރޕޯޓަށް ދިއުން އަދި ފަތުރުވެރިން ފުރުވަން ދާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން އެއަރޕޯޓަށްދާ މީހުންނެވެ. އަދި މިފަދަ މުވައްޒަފުން އެނބުރި އަންނަންޖެހޭނީ ރިޒޯޓަށް ކަމަށާއި، އެފަދަ ފަރާތްތައް ދަތުރުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރިޒޯޓުތަކުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް އެޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ރިޒޯޓުތަކަށް މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ރިޒޯޓުތަކަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖެޓީއާހިސާބަށް ދިއުމާއި، (މިފަދަ ފަރާތްތައް ރިޒޯޓަށް އެތެރެވެފައިވާނަމަ، އެ ފަރާތްތަކަށް ރިޒޯޓުން ފޭބުމުގެ ހުއްދައެއް ނޯންނާނެއެވެ. އަދި ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުން އެހެން ރަށަކަށް ދާން ބޭނުންވާނަމަ، އެ ރިޒޯޓަށްޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ އެ ރިޒޯޓުން ފުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 14(ސާދަ) ދުވަސް ވެފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

މި ހާލަތުގައި ރިޒޯޓުން އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ފުރާ ތާރީޚު، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ވަގުތުން އަންގަންޖެހޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އާންމުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، މިއެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.