ލުއި ޚަބަރު
ފިޒިއޯތެރަޕީ ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން: ދީޕިކާ
6 އަހަރު ކުރިން
ވޯލްބަރގަށް ފިލްމްގެ ރީޝޫޓިންގއަށް ލިބުނު 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ޓައިމްސް އަޕްއަށް ހަދިޔާކޮށްފި، އަންހެން އެކްޓަރަށް ލިބުނީ ދުވާލަކަށް 80 ޑޮލަރު
6 އަހަރު ކުރިން
ފްރާންސްގެ ފެޝަން ޑިޒައިނާ ޖިވޮންޝީ މަރުވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ދިހަ މިލިއަން ވިއުސްއާއެކު އެމެރިކަން އައިޑޮލް ފަށައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޕްރިޔާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު ރަންވީރު ސިންގް އާއި އެކު
6 އަހަރު ކުރިން
ސުޕާރީގެ އަގު ބޮޑު ކުރުމުން ރާޅުގަނޑު ބޮޑުބެރު ގްރޫޕުން ނިކުމެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ކުއެންޓިކޯގެ ފަހު އެޕިސޯޑް ނެގުމަށް ޕްރިޔަންކާ އަޔަލޭންޑަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ތައިމޫރަށް ފާއިޒު ކިޔަން އުޅުނު:ކަރީނާ
6 އަހަރު ކުރިން
ބްލެކް ޕެންތާއަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު
6 އަހަރު ކުރިން
ސްރީދޭވީގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ނެރެނީ
6 އަހަރު ކުރިން
މަދޫރީއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ހުޅުވައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
އޮބާމާ އާއި މިޝޭލް ޓީވީ ޝޯއެއް ގެނެސްދެނީ
6 އަހަރު ކުރިން