އުމުރުން 92 އަހަރުގެ ފަލަސްތީނު ފިރިހެނަކަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ބިޔޯންސޭ ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ލަވަކިޔަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
"ފިއްލޯރީ"ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކުރިތާ ދިހަ ގަޑިއިރު ނުވަނީސް 2.5 މިލިއަން މީހުން ބަލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ސަންޖޭގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ފިލްމެއް ކުޅެން ރަންބީރު 13 ކިލޯ ބަރުވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
އަނުޝްކާ އަކީ "ފިއްލޯރީ" ގައި ރޫހެއް
6 އަހަރު ކުރިން
"މަލިކާ" އަށް ދަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން: ނޫރު
6 އަހަރު ކުރިން
އަމަލް ކްލޫނީ ބަލިވެ އިންކަމަށް ބުނާ އަޑު އަނެއްކާވެސް ގަދަވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
"މަލިކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
މާޗް 8 ގައި "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
"ކާބިލް" ސަތޭކަ ކްރޯޑަށް އަރައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
"ޑަންގަލް" ގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޖެކޮލިންގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް އޮގަސްޓް މަހު ރިލީޒް ކުރަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ޓްވިންސަކަށް ބިޔޯންސޭ ބަލިވެ އިން ޚަބަރާއެކު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އިންޓަނެޓްގައި އުފާ ފާޅުކުރަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ޕީއާރު ޓީމަކީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރު : ޝްރައްދާ
6 އަހަރު ކުރިން
ރިލީޒްކުރިތާ ހަތް ދުވަސް، ލިބުނީ 79.60 ކްރޯޑް ރުޕީސް
6 އަހަރު ކުރިން
ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އެއްކޮށް މާޔޫސްކޮށްލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި "ރައީސް" އަށް 215 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ރިތިކްގެ ލޯ ހަދިޔާކުރަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
"މަލިކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ބޮލީވުޑް ފިލްމްތައް ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
6 އަހަރު ކުރިން