"މީ ލޯތްބަކީ" އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ޖަޔަޕޫރަށް ދެން ނުދާނެ ކަމަށް ބަންސާލީ ބުނެފި
6 އަހަރު ކުރިން
ޑެންޒެލް ވޮޝިންގޓަންގެ ފުރަތަމަ ސެގް އެވޯޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
މުޅި ބޮލީވޫޑް ބަންސާލީއާ އެކު
6 އަހަރު ކުރިން
އަމްޖޭގެ "ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ފިލްމް ފެސްޓިވަލް "2017 ބާއްވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ބަންސާލީއަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު "ޕަދްމަވަތީ" ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް ރާކޭޝް ދީފި
6 އަހަރު ކުރިން
"ޕަދްމާވަތީ" ގެ ސެޓަށް ބަޔަކު ވަދެ ބަންސާލީއަށް ހަމަލާދީފި
6 އަހަރު ކުރިން
މީޑިއާ ކުރިމަތީގައި އެކަކު އަނެކަކާ ހީލާ ބައްދާލުމަކީ ރަޙުމަތްތެރިކަމެއް ނޫން: ރާކޭޝް ރޯޝަން
6 އަހަރު ކުރިން
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ސީންތަކެއް ނުދެއްކޭނެ: ސެންސަރު ބޯޑް
6 އަހަރު ކުރިން
އެންމެ ގިނަ އެވޯޑުތަކަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވަނީ ލާ ލާ ލޭންޑް
6 އަހަރު ކުރިން
ފިލްމު "އިރާދާ" އަންނަ މަހު 17 ގައި ރިލީޒްކުރަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ޖެކީ ޗެން މުމްބާއީ އަށް
6 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ޕްރޮމޯޝަން މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވުމުން ހިތާމަ ކުރަން: މާހިރާ ޚާން
6 އަހަރު ކުރިން
ހިންދީ ފިލްމު "މެޝިން" މާޗު މަހު ރިލީޒްކުރަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
މަޝްހޫރު ޝާޢިރެއް ކަމަށްވާ ނަޤްޝް ލަޔަލްޕޫރީ ނިޔާވެއްޖެ
6 އަހަރު ކުރިން
ވޮޝިންޓަންގައި ކުރިއަށްދިޔަ "ވިމެންސް މާޗް" އަށް ޕްރިޔަންކާގެ ސަޕޯޓު އޮތްކަން ހާމަކޮށްފި
6 އަހަރު ކުރިން
"ޖޯލީ އެލް.އެލް.ބީ 2" ގެ ނަމުގައި އެކުލެވޭ "އެލް.އެލް.ބީ" ކަނޑާލުމަށް އެދި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި
6 އަހަރު ކުރިން
19 އަހަރަށް ފަހު "އަމާނާތް" އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވަނީ
6 އަހަރު ކުރިން
ފިލްމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން: މުހައްމާ
6 އަހަރު ކުރިން