ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 13:16
ސްޕީޗް ޓު ޓެކްސްޓު ސްފޮޓްވެއާ "ކޭލި"  އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ސްޕީޗް ޓު ޓެކްސްޓު ސްފޮޓްވެއާ "ކޭލި"  އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެއެމްވީ
"ކޭލި" ސޮފްޓްވެއަރ
ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދީގެން ލިއުންތައް އުފެއްދުމާއި ބޭރު ބަސްތައް މަދުކުރުމުގައި ޖުޑީޝަރީއަށްވުރެ ކުރީގައި އުޅޭ ބަޔަކު ނެތް: ހުސްނުއްސުއޫދު
 
ބަހުގެ ފަންނީ ބަސްތައް އިތުރުކުރުމުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިބަހާއި ރަދީފަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު މުއްސަނދި ކަމެއް
 
އެންމެ ގިނައިން ދިވެހި ބަހުން ލިއުންތައް އުފައްދާ ތަނަކީ ޖުޑީޝަރީ
 
ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ދިވެހިބަހަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަ ނުކުރެވޭ

ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދީގެން ލިއުންތައް އުފެއްދުމާއި ބޭރު ބަސްތައް މަދުކުރުމުގައި ޖުޑީޝަރީއަށްވުރެ ކުރީގައި އުޅޭ ބަޔަކު ނެތްކަމަށް ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އެހެން ވިދާޅުވީ ޝަރީއަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ލިއުމަށް ތިރިކުރެވޭ ސޮފްޓްވެއަރ "ކޭލި"އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވީ، ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ދިވެހިބަހަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަ ނުކުރެވޭކަމަށެވެ.  

އެންމެ ގިނައިން ދިވެހި ބަހުން ލިއުންތައް އުފައްދާ ތަނަކީ ހަގީގަތުގައި ޖުޑީޝަރީ، ދެން އެންމެ ގާތްކުރާ ބަޔަކަށްވެސް އުޅޭނީ ދިވެހި ނޫސްތައް
ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު

އެންމެ ގިނައިން ދިވެހި ބަހުން ލިއުންތައް އުފައްދާ ތަނަކީ ޖުޑީޝަރީކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ބަހުން ލިއުންތައް އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި ޖުޑީޝަރީއާ ވާދަ ކުރެވޭނެ ފަރާތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، މީހުންނަށް އޮޅުން ފިލާނެ ގޮތަށް ލިއުންތައް ލިއުމާއި، ބޭރު ބަސްތައް މަދު ކުރުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާއަށްވުރެ ކުރީގައި އެހެން ފަރާތެއް ނޫޅޭނެކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިސާލެއްގެ ގޮތުން ބަލަމާ ހިންގަވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމްތައް، އިބާރަތްތައް ފަށުވިވެފައި، އިބާރަތްތައް ކުރުވެފައި، ތިން ހަތަރު ސޮފްޙާއަށްދާ ދިގު ޖުމުލައެއް ނޯންނާނެ، އަނެއްކާ ބޭރު ބަހެއް ނޯންނާނެ، ވަރަށް މަދު ޙާލަތެއްގައި، އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ނޫނިއްޔާ އިނގިރޭސި ބަހެއް އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ބޭނުމެއް ނުކުރައްވާނެ ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި، ނުވަތަ ޙުކުމް ލިއުމުގައި
ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު

ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ،  ދިވެހި ބަހުގެ ފަންނީ ބަސްތައް އިތުރުކުރުމުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ކޮށްދޭ ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިބަހާއި ރަދީފަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު މުއްސަނދި ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަންކަން ބަލައިގަނެވެނީ ވަރަށް ހަނި ދާއިރާއެއްގެ ތެރެއިންކަން ފަނޑިޔާރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝަރުއީ ދާއިރާއިން އިފްތިތާޙު ކުރި މި ސޮފްޓްވެއަރއަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުރުންވެސް މަޖިލީހާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. އެގޮތުން ޔައުމިއްޔާތައް ލިއުމާއި، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ލިއުމާއި، އިދާރާތަކުން ކުރާ ތަހުގީގުތައް ވަގުތުން ލިއުމަށް ތިރިކުރުމަށްވެސް މި ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ސޮފްޓްވެއަރގެ އެހީގައި ރެކޯޑިންގތައް އަޕްލޯޑް ކުރުމަށްފަހު، ތާނަ އަކުރަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި