ކ. މާލެ
|
2 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 13:04
ސްޕީޗް ޓު ޓެކްސްޓު ސްފޮޓްވެއަރ "ކޭލި" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ސްޕީޗް ޓު ޓެކްސްޓު ސްފޮޓްވެއަރ "ކޭލި" އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެއެމްވީ
"ކޭލި" ސޮފްޓްވެއަރ
ޝަރީއަތްތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ވަގުތުން ލިއުމަށް ތިރިކުރުމަށް "ކޭލި" ސޮފްޓްވެއަރ އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
މި ސޮފްޓްވެއަރގެ ސަބަބުން ޖުޑީޝަރީއަށް އެތައް ފައިދާތަކެއް ވާނެ
 
ލައިވްކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައްވެސް ދިވެހި ބަހުގެ އަކުރަށް ވަގުތުން ލިއުމަށް ތިރިކުރަމުންދާނެ
 
ރެކޯޑިންގތައް އަޕްލޯޑްކުރުމަށްފަހު، ތާނަ އަކުރަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ

ޝަރީއަތުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޮޓޯއިން ލިޔެވޭ ސްޕީޗް ޓު ޓެކްސްޓު ސްފޮޓްވެއަރ "ކޭލި" އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ސޮފްޓްވެއަރ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ޑރ މުއުތަސިމް އަދުނާނެވެ.

މި ސޮފްޓްވެއަރއަކީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުރުންވެސް މަޖިލީހާއި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. އެގޮތުން ޔައުމިއްޔާތައް ލިއުމާއި، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ލިއުމާއި، އިދާރާތަކުން ކުރާ ތަހުގީގުތައް ވަގުތުން ލިއުމަށް ތިރިކުރުމަށްވެސް މި ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ސޮފްޓްވެއަރގެ އެހީގައި ރެކޯޑިންގތައް އަޕްލޯޑް ކުރުމަށްފަހު، ތާނަ އަކުރަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި ލައިވްކޮށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައްވެސް ދިވެހި ބަހުގެ އަކުރަށް ވަގުތުން ލިއުމަށް ތިރިކުރަމުންދާނެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، މި ސޮފްޓްވެއަރގެ ސަބަބުން ޖުޑީޝަރީއަށް އެތައް ފައިދާތަކެއް ވާނެކަމަށެވެ.

މިއީ ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، މި ޕްރޮގްރާމް ބޭނުން ކުރުމުން ޝަރީއަތްތަކާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުން އެތައް ވަގުތެއް އަވަސްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު އޮންނަ މުއްދަތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް އެހީއަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

އެތައް ގަޑިއިރެއްގެ ރެކޯޑިންގ ލިއުމަކީ އެއީ ކުޑަކަމެއް ނޫން، ވަރަށްވެސް ބޮޑު ކަމެއް އެއީ، އަދި އެކަމުގަ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެގެންދޭ، މިކަމަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ސޮފްޓްވެއަރގެ ތެރެއިން ހައްލުތަކެއް ލިބި، އަވަސްކޮށް މައްސަލަތައް ނިންމުމުގަ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު، ޑރ. މުއުތަސިމް އަދުނާން

މި ސޮފްޓްވެއަރއަކީ 90 އިންސައްތަ އެކިއުރޭޓް ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ސޮފްޓްވެއަރގެ ބޭނުންހިފާވަރަކަށް ސޮފްޓްވެއަރ އިތުރަށް ތަރައްގީކުރެވެމުން ދާނެކަމަށެވެ.

މިއީ ލިއުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް އައިސް، ކޯޓުތަކާއި ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރާ އެންމެންނަށްވެސް ލުއިފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމެއްކަން ފަނޑިޔާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ ދިވެހި ޑިވެލޮޕަރުންގެ ޓީމެއްކަމަށްވާ "އިންޓެލިއަރ"އިން ތައްޔާރުކުރި ސޮފްޓްވެއަރއެކެވެ. އެގޮތުން އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ ވާހަކަފުޅުގައިވެސް އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ރާއްޖޭގައިވެސް އެފަދަ ހުނަރުވެެރި، އައިޓީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތެރި ފަރާތްތައް ތިބިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް