ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2021 | ހޯމަ 12:15
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޖަލު ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދަނީ
ރައީސް ޔާމީނުގެ ޖަލު ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔާމީނުގެ ޖަލު ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް
ޔާމީނުގެ ޖަލު ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު: ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް
 
ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިތުރު ތުހުމަތުތަކެއް ވެސް ކުރެވޭ
 
ޔާމީނުގެ ފަރާތުން 22 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅުއްވި
 
ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާތަކެއް ވަނީ އުފުލާފައި

ޔާމީނުގެ ޖަލު ޙުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާއިރު، އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ހުށަހެޅުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަކީ މި މައްސަލައިގައި ބާކީހުރި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައްތަފްސީލުކުރުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ. މި އަޑުއެހުމުގައި ވެސް ހުރިހާ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ތަފްސީލު ކުރެވިފައި ނުވާތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ބޭނުންވާނަމަ ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަފާލާތާއި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އަމުރާ ގުޅޭ ހުށަހެޅުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން ވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަން ފަނޑިޔާރު މަޙާޒް އަލީ ޒާހިރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ވަނީ އެކަމަށް ވަކީލުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކޯޓަށް އަންގަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތާއި ދިފާއުން ވަނީ އައު ހެކިތަކެއް ވެސް ހުށައަޅާފައެވެ. އަލަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އިސް ގާޒީ މަހާޒް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ، ހެކިތައް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ހެކިތައް ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ މި މަރުހަލާގައި ބަލައިގަންނަން ފެންނަ ހެކިތަކެއްތޯ ބަލައި، އެއަށް ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް ޢަލީ ޒާހިރާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހީމްއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް:

 1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 76 ވަނަ މާއްދާ (ސުވާލު ނުކުރާ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ކުރުން ) އާ ޚިލާފުވިކަމަށް
 2. ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި މީހާ ކުރި އަމަލާއި، ކުށް ކުރި ތަނާއި ތަފްސީލު ހާމަކޮށްފައިނުވާ ބާތިލު ދައުވާއަކުން ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވާކަން
 3. ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާއަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާކަން
 4. އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުވާއާ ގުޅޭ ބައެއް ލިއެކިއުންތައް ޙަވާލު ނުކޮށްކަން
 5. ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 22 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށްކަން
 6. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާއާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާ އެއްކޮށް ގެންދިއުމާއި، ތާވަލެއް އެކުލަވާލާފައިނުވުން
 7. މައްސަލަ ޙަވާލު ކުރުމާއި، ތަނާޒުލުވުމާއި، ގުޅޭ އުސޫލާ ޚިލާފަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން
 8. ދައުލަތުގެ ހެކިން ދޮގު ހެކިބަސް ދީފައިވާކަން އަދި އެއީ ކުށުގެ ބައިވެރިންކަން
 9. ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވިކަމަށް ބުނެ ހުށައެޅި ނުކުތާ، އެގޮތުން ކިތާބީ ހެކި ވަޒަންކޮށް ތަހުގީގު ކޮށްފައިވަނީ ނުބައިކޮށްކަމަށް
 10. އެކްސްކްރޯ އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއި ކުރިއިރުވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ވަދެފައިނުވާކަމަށާއި، އެކްސްކްރޯ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމުންވެސް،އެކަމާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ރަނގަޅު ނޫންކަން
 11. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 40 ވަނަ މާއްދާއާއި، އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ ނުބައިކޮށް ތަތުބީޤު ކޮށްފައިވާކަން
 12. ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވަނީ ވޮޑަމުލާގެ ފައިސާ ކަން ސާބިތުވާން ނެތި އެ ފައިސާއަކީ އިކުއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ފައިސާކަން ކަނޑަައަޅާފައިވާ ކަން
 13. ދައުލަތުން ހެކި ހުށައެޅި ސަބަބު ނޫން ސަބަބުތައް ސާބިތު ކޮށްދޭން ހެކި ހުށައަޅާފަައިވާކަން
 14. ދިފާއުން ހުށައެޅި ކިތާބީ ހެކިތަކުން ހާމަވާ ޙަޤީޤަތްތައް ބަލައިގެންފައިނުވާކަން
 15. ކުށް ސާބިތުވެފައިވަނީ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ 28 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
 16. މަނީ ލޯންޑަރިންގ ޤާނޫނު ނުބައިކޮށް މާނަކޮށްފައިވާކަން
 17. މަނީ ލޯންޑަރިން ޤާނޫނުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ޤާނޫނު މާނަކޮށްފައިވާކަން، އިންސާނީ ޝަރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންކަމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުކަން
 18. މާނަ ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް މާނަކޮށްފައިވާކަން
 19. ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނާއި ހައިކޯޓުން ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގަޒިއްޔާއަކާ ޚިލާފަށްކަން ( އަބްދުﷲ ހަސަން ވ ސްޓޭޓް)
 20. ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ބެލީ ޝައްކުގެ މިންގަނޑުންކަމަށް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ހައި ކޯޓުން މައްސަލަ ފައިސަލާ ކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް
 21. އެމްއެމްއޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ މަނިޓަރީ ޤަވާއިދުގެ މާއްދާތަކާ ޚިލާފުކަން
 22. މީހެއްގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ކުށް ސާބިތުވާއިރު، ލުއި ޙުކުމެއް އިސްކުރުން އޮންނައިރު، ޖޫރިމަނާ އޮތީ އެންމެ ބޮޑު މިންގަނޑުންކަމަށް
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް