20 ފެބުރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | ހިޔަވިހާ 7

489

ކުއްލި ހާލަތާއި މެދު ގޮތެެއް ނިންނުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވުނު ކުއްލި ޖަލްސާ


ސުޕްރީމްކޯޓުން ފެބްރުއަރި 1 ވަނަ ދުހު ކުރި އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާްއި ގުޅިގެން އެކަމާއި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައިވާއިރު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައިއެވެ. މީގެ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އިތުރު 15 ދުވަހަށް ކުއްލި ހާލަތު ދެމެހެއްޓުމަށް މަޖިލީހުގައި އެދިވަޑައިގެންފައިއެވެފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ މަޖިލީހަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ މަގުތަކެއް ބަންދުކޮށް މަޖިލިސް ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާއަަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހް މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ މަޖިލީހަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ މަގުތަކެށް ބަންދުކޮށް މަޖިލިސް ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ވަގުތު މަޖިލީގައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާއަަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރަށްވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވަޑައިގަންނަވަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާއަަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރަށްވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވަޑައިގަންނަވަނީ- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ މަޖިލީހަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ މަގުތަކެށް ބަންދުކޮށް މަޖިލިސް ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ މަޖިލީހަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ މަގުތަކެށް ބަންދުކޮށް މަޖިލިސް ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ވަނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ މަޖިލީހަށް ދެވެންހުރި ހުރިހާ މަގުތަކެށް ބަންދުކޮށް މަޖިލިސް ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގެ ހަބަރުތަށް ކަވަރު ކުރަމުންދިޔަ ނޫސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ދުރުކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު އެ ސަރަހައްދުގެ ހަބަރުތަށް ކަވަރު ކުރަމުންދިޔަ ނޫސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ދުރުކޮށް ބެރިކޭޑް ޖަހާފައި.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފެބްރުއަރީ 19، 2018: ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން 15 ދުވަހުގެ ކުއްލި ހާލަތް އިއުލާންކޮށް، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ކުއްލި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުން މެމްބަރު އައްސަދުއާއި އެކު.-- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން