22 މެއި 2018 | އަންގާރަ | 03 ރޯނު

346

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރޯދަވީއްލުން


ރޯދަ މަހު ދުނިޔޭގެ ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން އަޅުކަން ކުރުން އިތުރުކޮށް، ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރޭ.މެއި 22، 2018: ސިންގަޕޫރުގެ ވަގުތީ މިސްކިތެއްގައި ރޯދަމަހު ދަމުނަމާދު ކުރަނީ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަ ހިފާ.

މެއި 22، 2018: އިންޑޮނީޝިއާގައި ރޯދަމަހު، ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރަނީ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަ ހިފާ.

މެއި 22، 2018: ތުރުކީގެ ތަކްސީމް ސްކެއާގައި ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރޯދަ ވީއްލަނީ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަ ހިފާ.

މެއި 22، 2018: ޕާކިސްތާނުގެ ކަރާޗީގެ މިސްކިތެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ދުޢާ ކުރަނީ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަ ހިފާ.

މެއި 22، 2018: އިސްތަންބޫލްގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތަކްސީމް ސްކެއާރ ތައްޔާރުކޮށްފައި. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަ ހިފާ.

މެއި 22، 2018: ޣައްޒާގެ މަގެއްގައި ހާރުކެއުމަށް މީހަކު ކާނާ ތައްޔާރުކުރަނީ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަ ހިފާ.

މެއި 22، 2018: ޕަލަސްތީން މީހަކު މިސްކިރުގައި ގުރުއާން ކިޔަވަނީ،. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަ ހިފާ.

މެއި 22، 2018: އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުމާޓްރާގެ މިސްކިތެއްގައި މެންދުރު ނަމާދުކުރަނީ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަ ހިފާ.

މެއި 22، 2018: އިންޑޮނީޝިއާގެ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަނީ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަ ހިފާ.

މެއި 22، 2018: ދެކުނު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނަސްބާރގްގެ މިސްކިތެއްގައި މުސްލިމް އަންހެނުންތަކެށް ނަމާދު ކުރަނީ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ރޯދަ ހިފާ.