ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
21 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 17:00
-
4314
މަސް މާރުކޭޓް - މިފްކޯ އިން މަސް ގަންނަ އަގުގެ ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލައިފި
ހަތް އަހަރަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަންނަމުން ދިޔަ އަގުގެ ކޮންޓްރޯލް ދޫކޮށްލަން ނިންމީ 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި އެވެ.
މިފްކޯއިން އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްފަހު މަސް ގަންނަމުން އައިސްފައިވަނީ 20 ރުފިޔާއަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯ އަށް ދިމާވެފައިވާ ސްޓޯރޭޖްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
ސްޓޯރޭޖްގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފާއިސާ ދެވޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިފްކޯ ހެދުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބޭނުންވަނީ އެކަށީގެންވާ ޕްރޮސެސިން ކެޕޭސިޓީއެއް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މާރުކޭޓުގައި މީހަކު މަސް ކަނޑަނީ - މަސްވެރިންނަށް ޑިއުޓީ ފްރީގެ ލުޔެއް ތެލުން ލިބޭނެ ކަމަށާއި، މަސްވެރިންނަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސްޓޯރޭޖް އިތުރު ކުރުމުގެ އިތުރުން، ކޫއްޑޫ އާއި ފެލިވަރުގެ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖާއި ކޭނިންގ ކެޕޭސިޓީ ވެސް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ފައުޒީ ވިދާޅުވި - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މާރުކޭޓުގައި މީހަކު މަސް ކަނޑަނީ - މިފްކޯއިން އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްފަހު މަސް ގަންނަމުން އައިސްފައިވަނީ 20 ރުފިޔާއަށް، ނަމަވެސް މިހާރު ގެނައި ބަދަލާއެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ބާރު މިފްކޯ އަށް ލިބިގެންދާނެ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މާރުކޭޓުގައި މީހަކު މަސް ކަނޑަނީ - އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބަދަލާއެކު މިފްކޯއަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިފްކޯ އިން ބުނޭ - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯއިން އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްފަހު މަސް ގަންނަމުން އައިސްފައިވަނީ 20 ރުފިޔާއަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
މިފްކޯގެ ހިންގަމުން އަންނަ މައި ކުންފުނި އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވަނީ މި ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2020ން ފެށިގެން ކަމަށް - ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ