raajjemv logo
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
2 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 00:48
-
4203
ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، އަލުން ހުޅުވުން
ހުކުރު މިސްކިތް އާންމުންނަށް އަލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަސުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުން ފެށިގެންނެވެ. މިސްކިތުގައި އަލުން ނަމާދުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު މާލޭ ހުކުުރު މިސްކިތުގައި ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ވެސް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ 2019 ވަނަ އަހަރު މިސްކިތް ބަންދު ކުރުމަށްފަހު، މިސްކިތަށް އޭރު އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދިމާވެފައިވާ ކަތުރުފަނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.
ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، އަލުން ހުޅުވުން - މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް މިސްކިތުގައި ކުރިން އަޅާފއިވާ ކާޕެޓް ނަގައި، މިސްކިތުގައި މިހާރު ވާނީ ސާފުކުރަން ފަސޭހަ ރައްކައުތެރި ޕްލޯރިންގއެއް އަޅާފައި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، އަލުން ހުޅުވުން - މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް މިސްކިތުގައި ކުރިން އަޅާފއިވާ ކާޕެޓް ނަގައި، މިސްކިތުގައި މިހާރު ވާނީ ސާފުކުރަން ފަސޭހަ ރައްކައުތެރި ޕްލޯރިންގއެއް އަޅާފައި -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، އަލުން ހުޅުވުން - ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން ބުނީ 2019 ވަނަ އަހަރު މިސްކިތް ބަންދު ކުރުމަށްފަހު، މިސްކިތަށް އޭރު އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ދިމާވެފައިވާ ކަތުރުފަނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، އަލުން ހުޅުވުން - މާލޭ ހުކުުރު މިސްކިތަކީ 360 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ އާސާރީ ބިނާއެއްކަމުން އެ މިސްކިތަށް ދިމާވާ މިފަދަ އެކިއެކި ކަންކަން ހައްލު ކުުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ވަކި އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، އަލުން ހުޅުވުން - ހުކުރު މިސްކިތް އާންމުންނަށް އަލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަސުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުން ފެށިގެން -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، އަލުން ހުޅުވުން - މިސްކިތުގައި އަލުން ނަމާދުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު މާލޭ ހުކުުރު މިސްކިތުގައި ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ވެސް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ -- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ