ރާއްޖެ
ތިން ޤާޒީއަކު މަސައްކަތް ކުރާ ކޯޓު ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
އިންޑިއާގެ އައުސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް ސޯލިހަށް އަރުއްވައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
އޭސީސީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ
5 އަހަރު ކުރިން
ބެލްޖިއަމަށާއި ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުގެ ސަފީރަކަށް ހަސަން ސާބިރު އައްޔަނުކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކުގެ ހުރިހާ ހަރަދުތައް ބަލަހައްޓާނީ ޕާޓީން : އެމްޑީޕީ
5 އަހަރު ކުރިން
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް: ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުންގެ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާނުގައި އެޅި މިސްކިތަށް އެ ކުންފުނިން 2.5 މިލިއަން!
5 އަހަރު ކުރިން
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ބިލާއި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ދައުވާ ލިބޭ ކުޑަކުދިންނާއި ހުކުމްކުރާ ކުދިންނަށް ހިމާޔަތް ލިބޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
5 އަހަރު ކުރިން
ފީއަލީގައި ޑެންގީ ފެތުރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވާތީ، އެމްޓީސީސީން އެ ރަށު ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭ ރައްޔިތުންނާ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލު ކުރަނީ
5 އަހަރު ކުރިން
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ބަޖެޓުގައި ހުރި ދަތިތަކަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ: އައިއެމްއެފް
5 އަހަރު ކުރިން
އާސަންދަ އަށް އެމްޑީ އަކު އައްޔަންކޮށްފި
5 އަހަރު ކުރިން