ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 07:23
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ހައްޖު ޖާގައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
 
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 31 ޑިސެމްބަރ 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އާ ހަމައަށް
 
މި ފުރުސަތަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ 09 ނޮވެމްބަރާ ހަމައަށް ޖާގަލިބި، ބޮޑު ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ އަދި ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާ ނުކުރާ މީހުންނަށް
 
ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ހުރިހާ ޙައްޖު ކޯޓާއެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދޭން ނިންމާފައި

ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޙައްޖު ޖާގައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލީ 1445 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ރަސްމީ ހުރިހާ ޙައްޖު ކޯޓާއެއް އެ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ފައިސާ ދައްކާ، ޙައްޖު ޖާގަ ލިސްޓަށް އަރާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ، ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ ތެރެއިން 5 އިންސައްތަ ހާއްސަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ 09 ނޮވެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޙައްޖު ޖާގަ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުޟު ޙައްޖު އަދާނުކޮށް ތިބި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބޮޑެތި ބަލި ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޖާގަތަކަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ހުށަހެޅުންތައް 31 ޑިސެމްބަރ 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00އާ ހަމައަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ޖާގަ ހަމަޖައްސަައިދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ބަލިތައް ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޖާގައަށް އެދޭ ފޯމާއި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީއެއް އަދި ހެލްތު ސަރޓިފިކޭޝަން ފޯމް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް