އަނުޝްކާ އަކީ "ފިއްލޯރީ" ގައި ރޫހެއް
7 އަހަރު ކުރިން
"މަލިކާ" އަށް ދަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން: ނޫރު
7 އަހަރު ކުރިން
އަމަލް ކްލޫނީ ބަލިވެ އިންކަމަށް ބުނާ އަޑު އަނެއްކާވެސް ގަދަވެއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
"މަލިކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
މާޗް 8 ގައި "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
"ކާބިލް" ސަތޭކަ ކްރޯޑަށް އަރައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
"ޑަންގަލް" ގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކޮށްފި
7 އަހަރު ކުރިން
ޖެކޮލިންގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް އޮގަސްޓް މަހު ރިލީޒް ކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ޓްވިންސަކަށް ބިޔޯންސޭ ބަލިވެ އިން ޚަބަރާއެކު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު އިންޓަނެޓްގައި އުފާ ފާޅުކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ޕީއާރު ޓީމަކީ ކުރިއަށް ދިއުމަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރު : ޝްރައްދާ
7 އަހަރު ކުރިން
ރިލީޒްކުރިތާ ހަތް ދުވަސް، ލިބުނީ 79.60 ކްރޯޑް ރުޕީސް
7 އަހަރު ކުރިން
ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އެއްކޮށް މާޔޫސްކޮށްލައިފި
7 އަހަރު ކުރިން
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި "ރައީސް" އަށް 215 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ރިތިކްގެ ލޯ ހަދިޔާކުރަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
"މަލިކާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަނީ
7 އަހަރު ކުރިން
ބޮލީވުޑް ފިލްމްތައް ޕާކިސްތާން ސިނަމާތަކުގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
"ރައީސް" އަށް އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް 17 ކްރޯޑް އަށްވުރެ ގިނަ ރުޕީސް ލިބިއްޖެ
7 އަހަރު ކުރިން
ތައްބޫ އަށް "ގޯލްމާލް އެގެއިން" އިން ފުރުސަތު ދީފި
7 އަހަރު ކުރިން
"އިއްތިފާގު" ގެ ރީމޭކިންގައި ސިދާތް އާއި ސޯނާކްޝީ
7 އަހަރު ކުރިން
އަވަސް އަރުވާލައިގެން ހޮލީވޫޑް ފިލްމެއް ކުޅެން މިވަގުތު ބޭނުމެއް ނުވޭ: އަނުޝްކާ
7 އަހަރު ކުރިން