ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 22:44
ރަށްވެހި ފަތިސް- ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރަށްވެހި ފަތިސް- ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރަށްވެހި ފަތިސް - ނ. އަތޮޅު ބައްދަލުވުން
ނ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް ސޯލިހު
 
ޒުވާނުން ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ
 
ނ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދީ ގިނަ މެސެޖްތަކެއް ދެއްވި
 
އެރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީއާއި ހުރި ކަންބޮޑުންތައް އޮޅުއްފިލުއްވި

ނ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވައިފިއެވެ.

ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޕެއިންގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ނ. އަތޮޅުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އެރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީއާއި ހުރި ކަންބޮޑުންތައް އޮޅުއްފިލުއްވާފައެވެ.

ނ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދީ ގިނަ މެސެޖްތަކެއް ދެއްވާ ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ކަމަށާއި، މިމައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މިހާރު ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް 2022 ވަނަ އަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށާއި، މިއަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކުގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރަށުގައި ގޯތި އެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްލޭނެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، ވައުދާ އެއްގޮތަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ނ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި މިހާރު ވެސް ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ކޮންމެ ރަށެއްގައި ގާއިމްކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. ލަފާފުރުމަށް ދަތިވެފައިވާ ރަށްތަކުގެ ބަނދަރުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ދެއްވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށްތަކަށް ވެސް ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށާއި، އެމަޝްވަރާތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އަޑިގުޑަންތައް ގިނަވެ ފެންބޮޑުވާ ރަށްތަކުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި، ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭ މަގުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންތަނަކަށް ހަދައިދޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެނައުމަށް މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ނ. އަތޮޅުން ވެސް ރަނގަޅު ސިއްހީ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި، ރަށްތަކުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި އިންޖީނުގެ ހުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދަތިއުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަކަށްވާތީ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ހިސާބަކަށް ގެންދެވި މިމައްސަލަތައްއަށް ވެސް ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ޖީލެއް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބިނާ ކުރެވޭނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދެވިގެން ކަމަށެވެ. ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ސްކޫލަތަކަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސްކޫލުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކްލާސްރޫމްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާޅެންދޫ، ކުޑަފަރި، ހެނބަދޫ، މާފަރު، ޅޮހި އަދި މަނަދޫ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޓެންޑަރއަށް ލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ރަށެއް ތަރައްގީގެ ކުރިއަރައިދިއުމުގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި، ޒުވާނުން ގާބިލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މިހާރު ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އެޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރަށްތަކުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ގާއިމް ކުރުމާއި، ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ކޯޓުތަކާއި، ދަނޑުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
67%
0%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް