އަމްނާ އިމާދު

6,989

Articles

 

63,369,747

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އަޚުލާގީ ނޫސްވެރިކަމެއް ކުރުމަށް އިސްކަންދެއެވެ. ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑަށް ހުންނަނީ އިޖުތިމާއީ ދާއިރާއަށެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރާއްޖެ

އުތުރުގެ 4 އަތޮޅު ހިމެނޭ ތަރައްޤީ ޒޯނުގެ ތެރޭގައިވެސް އާބާދީއާ އެއްފަސްކުރެވޭ އަދި އިސްކަންދޭ ރަށްތަކެއް ހިމެނޭ: ރައީސް މުއިއްޒު

ވިޔަފާރި

މިދިޔަ ޖަނަވަރީ މަހު އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު %7 އިތުރު

ރާއްޖެ

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އެހައި ސާބިތުގޮތެއްގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: ޔާމީން

ރާއްޖެ

މިއަހަރު ވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރުފަހު 1:00ށް

ރާއްޖެ

މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ބޭނުންނުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 100ށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ނަގައިފި

ރާއްޖެ

ކެލާ ފަޅުތެރޭގައި ރިޒޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރާނަން: ރައީސް މުއިއްޒު

ރާއްޖެ

ފިއްލަދޫއަށް ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކޮށްދިނުމަށް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ

ކެލާގައި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް އެދިއްޖެ