ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 13:15
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކަކާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކަކާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް
މަތީ ތައުލީމު ދަރިންނަށް ހޯދައިނުދެވިދާނެ ކަމުގެ ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ދިވެއްސަކު ދެން ހުންނާކަށް ނުޖެހޭނެ - ރައީސް
 
އިންސާނީ ތަރައްޤީ ނެތް ތަނެއްގައި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބޭނުމެއް ނެތް
 
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކޮށްފައި ވާނީ މި ދެންނެވި މާޒީ ތަކުރާރު ނުވާނޭހެން، ފޮތް ފަންސޫރަށް ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭނޭ ފަދައިން

ރާއްޖޭގެ މާޒީވި ތާރީޚަށް ބަލައިލާއިރު، ދިވެހި ކާބަފައިން އެމީހުންގެ އުމުރު ހުސްކޮށްލީ ދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ހޯދައިނުދެވުމުގެ ހާސްކަމާއި، ހިތާމައިގައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ދެން އެ ފަދައިން އުމުރު ހުސްކުރާނެ ދިވެއްސަކު، މި ރާއްޖޭގައި ނުހުންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވަފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އއ. ރަސްދޫގައި ބޭއްވެވި 'ރަށްވެހި ފަތިސް' ލާމަރުކަޒީ ކެމްޕޭން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކޮށްފައި ވާނީ މި ދެންނެވި މާޒީ ތަކުރާރު ނުވާނޭހެން، ފޮތް ފަންސޫރަށް ސަލާން ޖަހަން ނުޖެހޭނޭ ފަދައިން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ދިމާލެއްގައިވެސް، ތަޢުލީމީ، ޤާބިލް ދިވެހި ދަރީންތަކެއް އުފެއްދޭނެ މަގު ތަނަވަސްވާގޮތަށް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރުން ދަނީ މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ލޯން ސްކީމްތަކާއި، ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ އިތުރުން ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އިންސާނީ ތަރައްޤީ ނެތް ތަނެއްގައި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޛުކުރުމުގައި، އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ދެއްވާ އަހައްމިއްޔަތުގެ ބޮޑުކަން، ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދެމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދަށް އެކަނި ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ވެސް ހާމަވެގެންދާނެ. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އަށް ސަރުކާރުން ހިލޭ ކިޔަވައިދެމުންދާ 10,486 ދަރިވަރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިވަގުތު އެބަތިބި.
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މުތީތަކެއްހެން ބެހިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތައް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. މިގޮތުން، ރަށްރަށުގައި އެއަރޕޯޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގަ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މައްޗަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. އަދި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފުކުރާނެކަން އިޢުލާން ކުރައްވަމުން ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތުގެ ފެށުން މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބޮޑުތިލަދުންމަތިން ފެއްޓޭނެކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރުވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް