ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 06:55
އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
އެމްޑީޕީ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ހިންގުމުގެ އަމާޒަކަށް ވާންވީ ފައިދާ ހޯދުން - ނަޝީދު
 
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ސާފު ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހިންގެން އޮތް ރަނގަޅު ހަރުމުދަލެއް
 
ރަށްތަކުގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީނުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ނެތުން
 
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަށް ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފެންވަރުގެ އެއަރޕޯޓަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

ހދ. ހަނިމާދޫގައި ގާއިމް ކުރެވޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއަރޕޯޓް ހިންގުމުގައި ތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުންގެ އަމާޒަކަށް ވާންވީ ފައިދާ ހޯދުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ން ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްވެހި ފަތިސްގެ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ދިއްދޫއަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފެންވަރުގެ އެއަރޕޯޓަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އެއަރޕޯޓެއް ކަމަށާއި އެއަރޕޯޓް ހިންގުމުގައި ތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން އަމާޒު ހިފަންވީ ފައިދާ ވާނެ ގޮތަށް އެއަރޕޯޓް ހިންގޭނީ ކާކަށް ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ބަލައި އެގޮތަށް ހިންގުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތިލަދުންމަތީގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ރަށްތައް ވަރަށް ގިނައިން ދޫކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި މަދު ރަށެއް ނޫނީ ތަރައްގީކުރެވިފައި ނުވާއިރު، ރަށްތަކުގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީނުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ނެތުން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް ދޫކުރާ ރަށެއް ނުހެދެނީ އޭގެން ލިބޭ މަންފާ އާއި ނަފާ ކުޑަވެގެން ނޫންކަމަށާއި އެއީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނުފެންނާތީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރަންވީ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކޮށް ނިންމުމަށް ކަމަށާއި އެއަށްފަހު ޓެންޑަރަށް ރަށްތައް ހުޅުވާނުލިޔަސް ރަށްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން އެކަން ކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާ އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކަކީ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ގިނަ ރީތި ރަށްތަކެއް ކަމަށާއި އެރަށްތަކުން ރިސޯޓް ވިޔަފާރި ނުހިންގޭނެކަމަށް ބުނާނެ އެއްވެސް މީހެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ބައިނަލްއަގްވާމި އެއަރޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް 2010 ވަނަ ކޮންސެޕްޓެއް އެކުލަވާލެވިފައި އޮތްކަމަށާއި މިހާރުވެސް އެ އެއަރޕޯޓް ބިނާކުރުމުގެ ގިނަ ކަންކަން ނިމިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއަރޕޯޓް ބިނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ލޯނު ހަރަދުގައި ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ސާފު ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހިންގެން އޮތް ރަނގަޅު ހަރުމުދަލެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް