ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 22:51
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
president.gov.af
ރަށްވެހިފަތިސް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ
ރަށްވެހި ފަތިހާއެކު ހުރިހާކަމެއް އާއްމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވާނެ - ރައީސް
 
2022 ވަނަ އަހަރު ހަމައެކަނި އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަަމަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓު ކުރާނެ
 
402،303 މީޓަރުގެ ކޭބަލް މުޅިން އަލަށް ގާއިމް ކޮށްފައިވޭ

ރަށްވެހި ފަތިހާއެކު ހުރިހާ ކަމެއް އާއްމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަ ވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރަށްވެހި ފަތިސް ކެމްޕެއިން ނިންމުމަށް އއ. ރަސްދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށްވެހި ފަތިހާއެކު އަމިއްލަ ބަޖެޓާއި މާލީ މުއާމަލާތާއި އާމްދަނީ އުފެއްދޭނެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ޓެންޑަރ މަރުހަލާއިން ފެށިގެން ކޮންމެވެސް އެއް މަރުހަލާގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވާ އެއްވެސް ރަށެއް މި ރާއްޖޭގައި ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ ދައުރުގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާ އެކަމުން އަތް ދޫކޮށްލުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ ވާހަކަ ދައްކަން ވާނީ ގައިން ތާހިރުވެ ތިބެގެން ކަމަށެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓުު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބޭލި 176 ބޮޑެތި ޖަނޭޓަރު އެކި ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ލާމަރުކަޒު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 402،303 މީޓަރުގެ ކޭބަލް މުޅިން އަލަށް ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ޒަމާނާ ގުޅޭ ފަރުމާއަށް ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް އެޅުން ބައްޓަން ކުރެވި އޭގެތެރެއިން 20 ރަށެއްގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 45 ރަށެއްގެ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އަތޮޅުތެރޭގައި ކަރަންޓު އުފެއްދޭ މިންވަރަކީ 153 މެގަވޮޓް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު އިތުރު 180 މެގަވޮޓް އުފެއްދޭނެ ގާބިލުކަން މާލެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ދެ އަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ރަަށެއްގައި އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ ޖުމްލަ 2،868 ކިލޯވޮޓާއި ހަމަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަހައްދެއްގައި ޓަރޝައަރީ ފެންވަރަށް ހޮސްޕިޓަލް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ސިއްހީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތްތައް ނިމޭނީ ސްޕެޝަލިސްޓް ޚިދުމަތްތަކާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް މާލެ ނައިސް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައިވާ ކަން ވެސް ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އޯޕީޑީން އެކަނި ވެސް 392،533 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ރައީސް ވަނީ ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ހިލޭ ކިޔަވަމުންދާ 10،486 ދަރިވަރުން އެބަތިބިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަށް އައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި ގާއިމް ކުރެވެމުންދާ އެއަރޕޯޓުތަކުން މުޅި ރާއްޖެ ވައިގެމަގުން ގުޅާލެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އުއްމީދު އެބައޮތްކަން ވެސް ހާމަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ 2022 ވަނަ އަހަރު ހަމައެކަނި އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަަމަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ގިނަ ލުއިތަކެއް ލިބި އެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
33%
67%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
9 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 00:11
އަހަންމާ
ރައްވެހިފަތިސް ކަމަށް ތިކިޔާ ކެހިވެރި ފަތިހާ އެކު ދިވެހިން އަތުން އިސްލާމްދީނާއި، މި ގައުމު ބީވެގެންދާނެއެވެ...
- ގުޅުންހުރި