ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 13:13
ރަށްވެހި ފަތިސް ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރަށްވެހި ފަތިސް ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އަތޮޅު ތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަން
އަންނަ އަހަރު ހަމައެކަނި އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް 1.5 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްކުރާނަން - ރައީސް ސޯލިހު
 
މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލުއި ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން މިއަހަރުވެސް 5000 ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި އެބައޮތް
 
ބޭނުމަކީ ފައިސާގެ ދަތިކަމާހުރެ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ނުގެންދެވި ނުވަތަ ހަލުވި މިނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްނުގެންދެވި ތިބި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި މަގެއް ހޯދައިދިނުން
 
އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް ލުއިލޯނު ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވާނެކަން ރައީސް ހާމަކުރެއްވި

އަތޮޅުތެރޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް އަންނަ 2022 ވަނަ އަހަރު 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އއ. ރަސްދޫގައި ބޭއްވެވި 'ރަށްވެހި ފަތިސް' ލާމަރުކަޒީ ކެމްޕޭން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމަށް ލުއިލޯނު ސްކީމެއް ތައާރަފުކޮށްދެއްވާނެކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ފައިސާގެ ދަތިކަމާހުރެ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ނުގެންދެވި ނުވަތަ ހަލުވި މިނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްނުގެންދެވި ތިބި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއި މަގެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އަތޮޅުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުވައި ލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލުއި ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން މިއަހަރުވެސް 5000 ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި އޮތްކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަމާޒަކީ މި އަދަދު 13000އަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ ސިޔާސަތުކަމުގައިވާ ރާއްޖެ ލާމަރުކަޒުކޮށް ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު ފުރިހަމައަށް ތަންފިޒުކުރުމަށްވެސް މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ގެންނަންޖެހޭކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 00:41
މުހައްމަދު
އަތޮޅުތެރެ ކީމަ ވަރަށް ދެރަވޭ. އަޅުގަނޑުމެންވެސް މީ ދިވެހި ރައްޔިތުން.
9 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 16:43
އެފޭ
ކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަންކުރާނަން ކުރާނަން ކުރާނަން