raajjemv logo
އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން ސިޔާސީ ކުރުން
އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުން ސިޔާސީ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް އޯޑަރެއް!
 
އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ފުށުއަރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާނެ
 
އެކަން ރާވަމުންދަނީ ސީދާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މަޝްވަރާއާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން
 
މައުލޫމާތު ރާއްޖެއެމްވީއާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މެމްބަރެއް
ލައިޝާ އަހްމަދު
11,925
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 18:01
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް- ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ޑިފެންސް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވެސް އުތުރުތިލަފަޅުގެ މަޝްރޫއު ހިމެނޭ
ރާއްޖެއެމްވީ

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ކޯސްޓްގާޑް ބަނދަރަކާއި ސަރވިސް ޑޮކްޔާޑެއް ތަރައްގީކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން މިވަނީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ އެއްބަސްވުން އިތުރަށް ސިޔާސީ ކޮށް، ޤައުމު ހަލަބޮލި ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޮޑެތި ރޭވުންތަކެއް ދަނީ ރާވަމުންނެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގައި ވެސް ހިޔާލުތަފާތު ވެފައިވާ މި މައްސަލަ ހޫނުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އުތުރު ތިލަފަޅާއި ގުޅޭ މި މައުލޫމާތު ރާއްޖެއެމްވީއާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ޕީޕީއެމްގެ އެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މެމްބަރެކެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުތުރުތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުން ސިޔާސީ ކުރުމަށް އިދިކޮޅުން ރާވަމުންދަނީ ސީދާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މަޝްވަރާއާއި އިރުޝާދުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމާ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނުރުހުންވާކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ވަނީ ދާދި ފަހުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ ސުބްރަމަންޔަމް ޖައިޝަންކަރް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި އުތުރުތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާ ނުކުރީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި އޭނާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ލީޑަރޝިޕްއާ އެ ކަންބޮޑުވުން ހިއްސާ ވެސް ކޮށްފައެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ ޖައިޝަންކަރ އާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން - ސޯޝަލް މީޑިއާ

އޭގެ އިތުރުން، އުތުރުތިލަފަޅުގެ އެއްބަސްވުމަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ޑިފެންސް އެކްޝަން ފްރޭމްވޯރކްގައި ވެސް ހިމެނިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކަށްވެފައި، އެކަން މިއަދު ސިޔާސީ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާތީ އެކަމާ ވެސް އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއީ ސިދާ ރައީސް ޔާމީނުގެ "އޯޑަރެއް" ކަމަށްވުމާއެކު، އިދިކޮޅުން ދަނީ އެކަމަށްޓަކައި ގިނަ ރޭވުންތައް ރާވަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުނި ގޮތުގައި އިދިކޮޅުން މިކަމުގައި ގެންގުޅޭ މައިގަނޑު ވިސްނުމަކީ އުތުރުތިލަފަޅު އެއްބަސްވުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ފުށުއަރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، މާލޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ގްރޫޕުތަކުގެ އެހީގައި މާލެތެރެ ހަލަބޮލިކޮށް، ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމު ހަލަބޮލި ކުރުމަކީ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރ ކުރުމަށްޓަކައި މިވަގުތު އެންމެ ފަސޭހަ އެއް މަގު ކަމަށް އިދިކޮޅުން ދެކޭކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ވިސްނުމާ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ބައެއް މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ޙިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުގެ ކެރިކުޅަދަނަކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މާލެއަތޮޅު އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިޔާގެ އެހީގައި "ސިފަވަރު" ގެ ނަމުގައި ގާއިމްކުރާ ކޯސްޓްގާޑް ބަނދަރާއި ސާރވިސް ޑޮކްޔާޑުގައި ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުތިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ސިފައިންވެސް ވަނީ ދީފައެވެ. ދިވެހި ސިފައިން ބުނެފައިވަނީ މި ބަނދަރުގައި ތިބޭނީ ދިވެހި ސިފައިންނާއި ދިވެހި މުވައްޒަފުން ކަމުގައެވެ. ބަނދަރަކީ ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދުތައް ބަނދަރުކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށް ހަދާ ތަނެއްކަމަށާއި ބޭރުގެ އަސްކަރީ އެއްވެސް ބަޔަކު ގާއިމުވެގެން ނުތިބޭނެކަންވެސް ސިފައިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޯސްޓްގާޑް ބަނދަރާއި ޑޮކްޔާޑަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތަށްފަހު، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ސޮއިކުރެވުނު ޑިފެންސް އެކްޝަން ޕްލޭން އޮން ޑިފެންސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
16%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
5%
އުފާ ވެއްޖެ
5%
ދެރަ ވެއްޖެ
53%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
11%
މޮޔަވެއްޖެ
11%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް