ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 14:41
މިފްކޯގެ ސީއީއޯއަކަށް ހުންނެވި ޝަމާހު ވަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރައްވާފައި
މިފްކޯގެ ސީއީއޯއަކަށް ހުންނެވި ޝަމާހު ވަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަންކުރައްވާފައި
ޝަމާހު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް
މިފްކޯގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިކުރި ޝަމާހު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް
ޝަމާހު މިފްކޯގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިކުރީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭގައި

މިފްކޯގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ވަކިކުރި އަހުމަދު ޝަމާހު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

މިފްކޯގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ޝަމާހު ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވަނީ މަރޗް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި އޭނާގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެފަހުން މެއި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯރޕަރަޓައިޒޭޝަން އިން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިފްކޯ ގެ ސީއީއޯ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ސަމާހު ރަޝީދު އެ މަޤާމުންނާއި މިފްކޯގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރު ކަމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި ބުދަ ދުވަހު ޝަމާހު ވަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވާފައެވެ.

މިފްކޯގައި ހުންނަވަނިކޮށް ޝަމާހުއާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޕަރޭޓް ގަވަނަންސްއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި އެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިންކުއަރީއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ވަގުތީގޮތުން ޝަމާހު މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން އެކަހެރިކުރަން ފުރަތަމަ ނިންމިއެވެ. ނަމަވެސް ޕީބީސީން ފަހުން ވަނީ މި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް